ĢMO Zinātniskā ekspertu komisija 

ĢMO Zinātniskā ekspertu komisija: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kas likumdošanas noteiktajā kārtībā pilda nacionālās kompetentās organizācijas funkcijas ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā ir izveidojis zinātnisko ekspertu komisijas, kas sniedz institūtam zinātniski pamatotu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) drošību un nekaitīgumu, un jautājumos, kas saistīti ar ĢMO apriti Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kas likumdošanas noteiktajā kārtībā pilda nacionālās kompetentās organizācijas funkcijas ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā ir izveidojis zinātnisko ekspertu komisijas, kas sniedz institūtam zinātniski pamatotu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) drošību un nekaitīgumu, un jautājumos, kas saistīti ar ĢMO apriti Latvijā un Eiropas Savienībā. Ekspertu komisijas izveidotas, lai nodrošinātu Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā un citos normatīvajos aktos institūtam "BIOR" noteikto pienākumu izpildi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem institūts “BIOR”:

  1. izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai un ģenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību noteiktajām darbībām;
  2. groza vai anulē atļauju ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, kā arī izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un tirgū, ja pastāv draudi, ka attiecīgais ģenētiski modificētais organisms var nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi;
  3. izskata un sagatavo viedokli par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtējumiem.

ĢMO ierobežotas izmantošanas zinātnisko ekspertu komisija

ĢMO zinātniskās riska novērtēšanas zinātnisko ekspertu komisija

Informācija par Ģenētiski modificētu organismu zinātnisko ekspertu komisijas darbu kopš 2021. gada janvāra

ĢMO atļauju reģistri

Izskatītie pieteikumi 2018.-2023. gadā

 

Kontakti

Dr. biol. Lelde Grantiņa-Ieviņa

ĢMO Zinātnisko ekspertu komisiju sekretāre
Tālrunis: +371 28642520
E-pasts: lelde.grantina-ievina@bior.lv

 

Papildu informācija un likumdošana

Ministru kabineta rīkojums Nr. 525 Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.-2026. gadam

Nacionālās procedūras, kas jāievēro uzsākot klīnisko pētījumu, kurā tiek izmantoti medicīnas produkti, kas satur vai sastāv no ĢMO

Ministru kabineta noteikumi Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"

Eiropas Savienības Likumdošana saistībā ar ĢMO

LR Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.784  Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība

Informācija par ĢMO Eiropas Komisijas mājaslapā

Informācija par ĢMO autorizēšanu 

Eiropas Komisijas atļautās ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrs

Informācija par ĢMO Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes mājaslapā

Darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem (PVD reģistrs)

Ministru kabineta rīkojums Nr. 271 “Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2017.-2019. Gadam”