logo logo

 

Laikā no š.g. 16. – 21.oktobrim  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas pētniece Santa Purviņa īstenoja projektu nr. 1.4. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Aquaculture Europe 2017”, Horvātijā”. 

Konference „Aquaculture Europe 2017” noritēja vairākās paralēlās sesijās, skarot daudzas interesantas tēmas: zivju audzēšanu mākslīgos un dabiskos apstākļos; gēnu manipulācijas vaislinieku ieguvē; akvakultūras organismu kā pārtikas produkta vērtību; klimata maiņas ietekmi uz akvakultūru šodien un tuvākajā nākotnē; zivju labturību u.c. jautājumus.  

Stenda ziņojumā konferences dalībnieki tika informēti par lašu resursu atražošanu Latvijā, kam šobrīd jau ir 130 gadu pieredze, t.i., no lašu kāpuru audzēšanas cariskās Krievijas laikā līdz mazuļu audzēšanai 30-tajos gados un Padomju laikos, kā arī par smoltu izlaidumiem mūsdienās.

Sesijas „Aquaculture, the environment and climate change” lekcijas apstiprināja, ka šobrīd mainās klimats, kam līdzi mainās zivju audzēšana un slimības. Piemēram, pēkšņie lieti izraisa plūdus un zivju produkcijas zudumus dīķos ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un Lietuvā. Paaugstināta temperatūra atšķirīgi ietekmē gan aukstūdens, gan siltūdens zivju sugas un to parazītus. Barības uzņemšana un zivju produkcija šobrīd mainās, bez tam mainās arī zivju izlaišana dabiskajos ūdeņos. Interesantākās un aktuālākās bija konferences plenārās lekcijas, par kurām tiks  informēta Latvijas sabiedrība, publicējot populārzinātnisku rakstu „Zivju lapā”.

Publiskais piešķirtais Zivju Fonda finansējums ir 1620.00 EUR.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 2017.gada novembrī