Darbības virzieni un mērķi


Papildus valsts deleģētajām funkcijām un laboratoriskajiem pakalpojumiem lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozarei, Institūtu raksturo daudzveidīga zinātniskā darbība – fundamentālie un lietišķie pētījumi, metožu un tehnoloģiju izstrādāšana, lai sekmētu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, dzīvnieku labturību, drošas pārtikas apriti, zivju un ūdens resursu saglabāšanu. Institūta darbības virzieni ir:

  • Ķīmijas zinātnes
  • Vides zinātnes
  • Sabiedrības un vides veselība
  • Zivsaimniecība
  • Veterinārmedicīnas zinātnes

Institūts sadarbojas ar izglītības institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem Latvijā un ārpus tās.
Vienkopus strādājošie dažādu specializāciju pētnieki un eksperti spēj nodrošināt kompleksu skatījumu uz risināmajiem jautājumiem, kas paaugstina zinātniskās darbības rezultātu kvalitāti. 

Kvalitāte zinātnē


Institūtā valsts deleģēto funkciju un sniegto komercpakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai tiek uzturēta kvalitātes sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001 un Institūta laboratorijās atbilstoši LVS EN ISO 17025:2005 prasībām.


Zinātniskās darbības kvalitātes nodrošināšanai nav iespējams stingrs regulējums kā komercpakalpojumu gadījumā, jo tā ietver radošu darbību, tomēr zinātnisko datu kvalitātes nodrošināšanai veiktie pasākumi bieži līdzinās kvalitātes sistēmās noteiktajiem. Šādi pasākumi ietver, piemēram, kalibrēšanas standartu izsekojamību līdz Starptautiskajai mērvienību sistēmai, eksperimentu rezultātu un novērojumu pierakstu saglabāšanu un neizmainīšanu, mērījumu metožu validēšanu, iesaistīšanos starplaboratoriju salīdzinājumos, atkārtotu eksperimentu veikšanu, eksperimentu rezultātus ietekmējošo ārējo apstākļu izvērtēšanu un novēršanu vai kompensēšanu, mērījumu nenoteiktības noteikšanu vai novērtēšanu.


Institūta speciālisti pētījumiem izvēlas tikai tādas metodes, kas ir piemērotas pētījuma uzdevumam, darbā piekopj labu praksi, kritiski apstrādā un interpretē rezultātus, un veic nepieciešamos kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, lai rezultātiem būtu augsta ticamība.