Zinātne ir intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas zināšanas par dabā un sabiedrībā pastāvošajām likumsakarībām. Lai zinātniskās darbības balstītos uz vispārcilvēciskām un profesionālās darbības morāles normām, zinātniekiem jādarbojas saskaņā ar ētikas principiem un saistošiem tiesību aktiem. Tā kā zinātniekiem ir svarīgi informēt sabiedrību par savu pētījumu rezultātiem, pētniecības ētikas aspekti ir svarīgi zinātniskās darbības rezultātu publicēšanā.

Zinātniskie izdevēji izdod ētikas vadlīnijas ar mērķi uzlabot zinātnisko publikāciju kvalitāti, kuras autoriem jāievēro. Galvenais šo vadlīniju uzdevums ir novērst autortiesību pārkāpšanu. Šīs ētikas vadlīnijas aptver arī tādus aspektus kā pētījuma mērķis, pielietotās metodes, pētījuma zinātniskais un sabiedriskais nozīmīgums, pētījuma iespējamais kaitējums, interešu konflikts, autoru atbildība, recenzentu atbildība, zinātnisko žurnālu atbildība, pētījuma ētiskie apsvērumi, cilvēku iesaiste pētījumā, laboratorijas dzīvnieku izmantošana pētījumā, u.c.

Pastāv vairākas starptautiskas organizācijas, kas sniedz padomu un apvieno izdevējus, pētniekus, zinātnisko žurnālu redaktorus, recenzentus, zinātni finansējošās organizācijas un citas jomā iesaistītās puses ar mērķi veicināt labu praksi zinātnisko rezultātu publicēšanā:

cope icmje  equator

Institūtā pastāv ētikas komiteja, lai izvērtētu atsevišķu pētījumu atbilstību ētikas normām ar mērķi veicināt visaugstāko ētikas un drošības standartu ievērošanu.

 

„BIOR” PĒTĪJUMU ĒTIKAS KOMITEJAS NOLIKUMS