Zinātnieki sniedz rekomendācijas LLU studiju programmu pilnveidei

Lai efektīvi turpinātu LLU studiju programmu pilnveidi, priekšlikumu sagatavošanā fakultātēm iesaistījušies darba devēji un ārvalstu eksperti, taču 2019. gada pavasarī to sākuši arī Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvji.  

Zinātnieki, tiekoties darba grupās ar LLU studiju programmu direktoriem, sniedz savu viedokli par studiju programmu saturu un organizāciju augstākā līmeņa un doktorantūras studijās, īpašu uzmanību veltot zinātnisko darbu vadības pilnveidei un studiju prakšu norisei. Tā kā minēto zinātnisko institūciju pārstāvjiem ir kompetences konkrētās zinātņu nozarēs, viņi neizstrādā priekšlikumus visām LLU studiju programmām, bet gan daļai no tām: lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, mežzinātnē, veterinārmedicīnā, ekonomikā, ainavu arhitektūrā un vides, zemes un ūdens inženierzinātnēs.

Veterinārmedicīnas doktorantūras studiju programmas “Veterinārmedicīna’’ (PhD jeb doktora programma) direktors ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un  vide zinātniskā institūta ‘’BIOR’’ direktors Aivars Bērziņš (Dr.med.vet.,Ph.D.prof.). Doktora studiju programmas darba grupas sanāksmē dalībnieki vienojās par nepieciešamību veicināt doktorantu iesaisti zinātniskos projektos un atbalstu zinātnisko publikāciju gatavošanā, kā arī palielināt iesaisti starptautiskajā sadarbībā un mobilitātē.

Konsultācijas un savus kā eksperta ieteikumus LLU doktorantūras studiju programmas “Veterinārmedicīna’’ pilnveidei sniedz, kā arī darba grupā piedalās, arī institūta vadošais pētnieks Edvīns Oļševskis (Dr.med.vet.).

 Sagaidāms, ka par saņemtajām rekomendācijām studiju programmu direktori informēs akadēmisko personālu un sniegs norādes turpmākiem pilnveidojumiem, tādējādi paaugstinot LLU piedāvāto studiju kvalitāti un konkurētspēju.

 Projektu LLU īsteno kopā ar sadarbības partneriem APP “Dārzkopības institūts”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. 

Zinātnieku iesaiste rekomendāciju sniegšanā par studiju programmu pilnveides pasākumiem norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības pārvaldības pilnveide” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Projektu finansē un kopējais projekta aktivitātēm paredzētais finansējums ir 1 059 598.00 EUR, no kura ESF finansējums ir 900 658.29 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 158 939.71 EUR (15%).

Informācija sagatavota 24.05.2019.

l