Uzņēmējs drīkst lietot tās norādes, kas ir autorizētas lietošanai un atrodamas Eiropas Komisijas reģistrā bez saskaņošanas ar atbildīgajām iestādēm. 
Gadījumā, ja uzņēmējs vēlas lietot jaunu, līdz šim nereģistrētu norādi, ir jāsaņem Eiropas Komisijas atļauja. Pēc norādes apstiprināšanas tā tiks iekļauta reģistrā.
Atļaujas piešķiršanas procedūrā iesaistītās puses:

 • pieteicējs (uzņēmējs, ražotājs);
 • dalībvalsts kompetentā institūcija – Latvijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
 • Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA);
 • Eiropas Komisija.

Ražotājam, sagatavojot pieteikumu, ieteicams izmantot Eiropas Komisijas un EFSA izveidotās vadlīnijas “General scientific guidance for stakeholders on health claim applications ” un EFSA izstrādātās zinātniskā pamatojuma vadlīnijas

Pieteikumā iekļaujamā informācija: 

 • dati par iesniedzēju;
 • uzturviela vai cita viela, pārtikas produkts vai  pārtikas produktu kategorija, kam ir paredzēts lietot norādi;
 • zinātnisko pētījumu kopijas un cita informācija, kas attiecas uz konkrēto norādi un pierāda tās atbilstību Regulas 1924/2006  prasībām;
 • ja nepieciešams, atsauce par informāciju, kura būtu jāuzskata par īpašumtiesību informāciju;
 • norādes formulējuma priekšlikumi;
 • pieteikuma kopsavilkums.

Veselīguma norādes apstiprināšana izmantošanai ir laikietilpīgs process, kas var aizņemt vairāk nekā pusgadu:

 • kompetentā institūcija 14 dienu laikā no saņemšanas brīža izvērtē pieteikuma derīgumu un nosūta to EFSA;
 • EFSA, saņemot iesniegumu no dalībvalsts, 30 dienu laikā no saņemšanas brīža izvērtē pieteikuma derīgumu; 
 • apstiprinot pieteikuma derīgumu, EFSA sniedz zinātniski pamatotu atzinumu – 5 mēneši (neieskaitot laiku, kurā notiek, ja nepieciešams, papildinfomācijas iegūšana no dalībvalsts); 
 • Eiropas Komisija un dalībvalstis pieņem lēmumu par to, vai autorizēt veselīguma norādi  – 2 mēneši.

EFSA tiešsaistes seminārs par zinātniskajiem aspektiem, kas jāņem vērā gatavojot pieteikumu veselīguma norādes autorizēšanai Webinar: Scientific aspects to consider when preparing a health claim application

Veselīguma norādes pārtikai galvenie autorizēšanas soļi

Veseliguma norāžu iesniegšanas secība

Avots: EFSA NDA Panel, 2021. General scientific guidance for stakeholders on health claim applications (Revision 1)

Bildes avots: Online library 9.lpp

 

Galvenie aspekti, kas jāņem vērā, gatavojot iesniegumu veselīguma norādes pieteikumam

Galvenie aspekti

Avots: EFSA NDA Panel, 2021. General scientific guidance for stakeholders on health claim applications (Revision 1)

Bildes avots: Online library 24. lpp