• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 no 2002. gada 28. janvāra, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 no 2006. gada 20. decembra par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem – regula saskaņo dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētos noteikumus, kas attiecas uz pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norādēm, lai nodrošinātu efektīvu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni;
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 no 2008. gada 18. aprīļa, ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1169/2011 no 2011. gada 25. oktobra par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu;
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2012 no 2012. gada 16. maija, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (Dokuments attiecas uz EEZ);
 • Komisijas īstenošanas lēmums 2013/63/ES no 2013. gada 24. janvāra, ar ko pieņem pamatnostādnes par to, kā īstenojami īpaši nosacījumi attiecībā uz veselīguma norādēm, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. pantā;
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 1047/2012 no 2012. gada 8. novembra, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu;
 • Regulas Nr 1924/2006 Īstenošanas pamatnostādnes (GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION N° 1924/2006 ON NUTRITION AND HEALTH CLAIMS MADE ON FOODS. CONCLUSIONS OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH);
 • Latvijas Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likums - tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti, novēršot risku, veicinot tirdzniecību un aizsargājot patērētāju intereses. Šis likums nosaka nacionālās kompetences jautājumus attiecībā uz visu veidu pārtikas apriti un jebkuru tajā iesaistīto pārtikas uzņēmumu un fizisko personu;
 • Vispārējie principi, kuri jāievēro atļauto veselīguma norāžu formulējumu pielāgošanā. ES dalībvalstu ekspertu rekomendācijas
 • Informācija Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā par uzturvērtības norādēm un veselīguma norādēm;
 • Informācija par veselīguma un uzturvērtības norādēm Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) mājaslapā – Nutrition and health claims;
 • Informācija EFSA mājaslapā par likumdošanu un vadlīnijā saistībā ar veselīguma un uzturvērtības norāžu izvērtēšanu, iesniegšanu un autorizēšanu – Nutrition applications: regulations and guidance;
 • Eiropas Savienības uzturvērtības un veselīguma norāžu pārtikai reģistrs – EU Register of nutrition and health claims made on foods.