Riska komunikācija

Riska komunikācija ir svarīgs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" uzdevums. Institūts "BIOR" Latvijā ir galvenā institūcija, kas veic neatkarīgus, zinātniski balstītus risku novērtējumus pārtikas, dzīvnieku veselības un vides nozarēs.

Riska komunikāciju definē kā nepārtrauktu un interaktīvu procesu, kuru raksturo visu ieinteresēto pušu savstarpējs dialogs. Savstarpējā dialoga pamatā ir savlaicīga informācijas sniegšana plašai sabiedrībai par iespējamiem veselības riskiem, atklājumiem un darba rezultātiem.

Riska komunikācijas galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju riska grupu pārstāvjiem pieņemt apzinātus lēmumus, lai aizsargātu sevi un tuvākos.

EFSA riska komunikācijas ieteikumi When Food Is Cooking Up a Storm – Proven Recipes for Risk Communications 2017

 

Riska komunikācijas principi

Institūta "BIOR" galvenie riska komunikācijas principi ir saskaņā ar vispārpieņemtiem Eiropas Komisijas un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) principiem, lai nodrošinātu visu ieinteresēto personu uzticēšanos riska novērtēšanas procesa gaitai:

 • Pārredzamība
 • Uzticamība
 • Atvērtība

Dialoga mērķis

Dialoga veidošana ir nepieciešama, lai izzinātu atšķirības risku uztverē, novērtēšanā un rīcību risku gadījumā starp ieinteresētajām pusēm. Veidojot izpratni par zinātniski balstītām un pierādītām vērtībām un normām, ir iespējams nonākt pie kopēja viedokļa, kas veicinātu ieinteresēto pušu un sabiedrības informētību.

Ieinteresētās puses

Institūta "BIOR" riska novērtējuma izstrādes un komunikācijas darbībā ir daudzas iesaistītās puses:

 • Politikas izstrādātāji
  • Zemkopības ministrija
  • Veselības ministrija
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Valsts uzraudzības un kontroles iestādes
  • Pārtikas un veterinārais dienests
  • Valsts augu aizsardzības dienests
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Konsultatīvās padomes
  • Pārtikas nozares padome
  • Uztura padome
  • Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome
  • Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome
 • Akadēmiskā vide un zinātne
  • Universitātes
  • Zinātniskie centri
  • Pētniecības centri
 • Lauksaimniecības un pārtikas nozare
  • Primārie ražotāji
  • Ražošanas un pārstrādes uzņēmumi
  • Uzņēmēju un ražotāju asociācijas
 • Nacionālas un starptautiskas aģentūras un organizācijas
 • Mediji

 

EFSA informatīvie materiāli latviešu valodā

Patulīns – kāpēc jāizvairās no bojātiem āboliem

Riska novērtējums par glikoalkaloīdiem barībā un pārtikā