Zivju resursu pētniecības departamenta galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas Nacionālā zivsaimniecības un akvakultūras datu vākšanas Darba plāna īstenošanu, veicot zivju resursu zinātnisko novērtējumu, t.sk. organizējot un realizējot pelaģisko zivju hidroakustiskās un bentisko zivju traļu uzskaites; kā arī, ievācot, apkopojot, analizējot bioloģiskos un zvejas datus par starptautiski regulējamo zivju sugu nozveju, par zvejniecības, zvejas produktu apstrādes un akvakultūras sektoru ekonomisko un sociālo stāvokli.

Atbilstošie ES normatīvie akti

Daudzgadu plāns 2020-2021 (EU MAP 2020-2021)

ES daudzgadu datu vākšanas programmā ir noteiktas ievācamo datu prasības, obligāto zinātnisko reisu saraksts katrā jūras baseinā un datu vākšanas sliekšņi. Saskaņā ar datu vākšanas sistēmas regulu ((EU) 2017/1004) tas sastāv no diviem tiesību aktiem:

KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) 2019/910 (2019. gada 13. marts), ar ko izveido Savienības daudzgadu programmu par bioloģisko, vidisko, tehnisko un sociālekonomisko zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/909 (2019. gada 18. februāris), ar kuru izveido obligāto pētniecisko uzskaišu sarakstu un nosaka robežvērtības nolūkā īstenot Savienības daudzgadu programmu par zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1701 (2016. gada 19. augusts), ar ko nosaka noteikumus par formātu, kādā jāiesniedz zvejniecības un akvakultūras datu vākšanas darba plāni (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5304).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1283 (2018. gada 24. augusts), ar ko nosaka noteikumus par formātu un termiņiem, kādos jāiesniedz zvejniecības un akvakultūras datu vākšanas gada ziņojumi (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5270).

Daudzgadu plāns, sākot ar 2022 (EU MAP from 2022)

ES daudzgadu datu vākšanas programmā ir noteiktas ievācamo datu prasības, obligāto zinātnisko reisu saraksts katrā jūras baseinā un datu vākšanas sliekšņi. Saskaņā ar datu vākšanas sistēmas regulu ((EU) 2017/1004) tas sastāv no diviem tiesību aktiem:

KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) 2021/1167 (2021. gada 27. aprīlis), ar ko izveido Savienības daudzgadu programmu par bioloģisko, vidisko, tehnisko un sociālekonomisko zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību no 2022. gada.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1168 (2021. gada 27. aprīlis), ar kuru nosaka no 2022. gada piemērojamu sarakstu ar obligātajām pētnieciskajām uzskaitēm jūrā un robežvērtības, kas ir daļa no Savienības daudzgadu programmas par zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu un pārvaldību.

Katru gadu, ievērojot iepriekš minēto likumdošanu, tiek sagatavota gada atskaite par iepriekšējo gadu, ka arī nepieciešamības gadījumā tiek aktualizēts datu vākšanas periodam paredzētais darba plāns. Eiropas Komisijas akceptētas gada atskaites un iesniegtie darba plāni ir publicēti Eiropas Komisijas datu vākšanas portālā.


Bioloģiska materiāla ievākšanas un apstrādes metodikas:

Baltijas mencas otolītu ievākšanas protokols un vecuma noteikšanas metode

Baltijas brētliņu vecuma noteikšanas metode

Baltijas plekstveidīgo zivju vecuma noteikšanas metode

Apaļā jūrasgrunduļa ievākšanas protokols un bioloģisko parametru noteikšanas metodes

Zooplanktona paraugu ievākšanas, analīzes un datu apstrādes metode

Ihtioplanktona paraugu ievākšana un apstrāde

Okeanogrāfisko un meteoroloģisko datu ievākšanas un apstrādes metodes

Vadlīnijas bioloģisko datu ievākšanai Atlantijas laša Salmo salar un taimiņa Salmo trutta krājumu novērtēšanai

Vadlīnijas bioloģisko datu ievākšanai Eiropas zuša Anguilla anguilla krājuma novērtēšanai

Baltijas reņģes vecuma noteikšanas rokasgrāmata

Pelaģisko zivju bioloģiskā materiāla ievākšana un apstrāde

 

Bioloģiska materiāla ievākšanas metodikas rūpnieciskajā zvejā:

Bioloģisko paraugu ievākšanas metodika no zvejas kuģiem pēc nejaušības principa

Rokasgrāmata novērotājiem darbam Baltijas jūrā uz Latvijas zvejas kuģiem

Mencu bioloģiskā materiāla ievākšana rūpniecisko reisu laikā

Plekstu bioloģiskā materiāla ievākšana rūpniecisko reisu laikā 

Rūpnieciskajā zvejā ievāktā bioloģiskā materiāla precizitātes līmeņa novērtēšana

 

Papildus veicamo monitoringu metodikas:

Cūkdelfīnu un apdraudēto sugu piezvejas monitorings pelaģiskajā traļu zvejā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

Informācijas apkopošana atpūtas zvejā jūrā

Informācijas apkopošana plekstu atpūtas zvejā jūrā no krasta

 

Zinātnisko reisu veikšanas metodikas:

Vadlīnijas Baltijas jūras starptautiskajai bentisko zivju uzskaitei (BITS)

Vadlīnijas Baltijas jūras starptautiskajai pelaģisko zivju hidroakustiskai uzskaitei (BIAS, SPRAS, GRAHS)

Vadlīnijas piekrastes zivju monitoringa veikšanai (CFM)

Vadlīnijas zivju mazuļu uzskaitēm ar velkamo vadiņu (LFJS)

Vadlīnijas Rīgas līča bentisko zivju uzskaišu veikšanai (GORDEM)

Vadlīnijas akmeņplekstu zinātnisko uzskaišu veikšanai (STS)

 

Zinātniskajos reisos ievāktā materiāla apjoms:

Baltijas jūras starptautiskajos bentisko zivju uzskaites (BITS) reisos ievāktā materiāla apjoms (2018.-2020.)

 

Zvejas flotes, akvakultūras un zivju pārstrādes ekonomisko un sociālo datu vākšanas metodoloģija un definīcijas:

Reģionālās koordinēšanas darba grupas ekonomiskajos jautājumos  (Regional Coordination Group on Economic Issues RCG ECON) rekomendētās definīcijas un metodoloģija