3Rs un alternatīvas

Sadarbībā ar:

eurl

Kas ir 3Rs?

3Rs ir pamatprincipi dzīvnieku ētiskākai izmantošanai izmēģinājumos: 

Replacement – Aizstāšana

Reduction – Samazināšana

Refinement – Uzlabošana, pilnveide

W.M.S. Russell and R.L. Burch 1959. gada publikācija “Par humānas eksperimentālās tehnikas principiem” uzskatāma par 3Rs principu un kritēriju dzimšanas laiku.
 
Autori ierosināja aizstāšanas, samazināšanas un uzlabošanas t.i. 3Rs principus izmantot kā galvenās pieejas, lai ieviestu humānas eksperimentālas stratēģijas un metodes zinātnē darbam ar izmēģinājumu dzīvniekiem.

Rasels un Bērčs redzēja aizstāšanu (Replacement) kā būtiskāko ilgtermiņa galamērķi, lai pilnībā aizstātu izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanu pētījumos ar citām metodēm, savukārt samazināšana (Reduction) un uzlabošana (Refinement) ir sasniedzami ātrāk un vieglāk un sekmīgi tiek integrēti pētījumos, diagnostikā un izglītībā pēdējos gadu desmitos. Tie ietver virkni metožu un metodiku, lai samazinātu izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku skaitu un sekmētu to labturību.

 

Replacement - Aizvietošana 

Aizvietošanu var definēt kā metodi, stratēģiju vai pieeju, kas neietver dzīvu dzīvnieku izmantošanu pētniecībā.

Aizvietošanu var īstenot, izmantojot dažādas metodes vai to kombinācijas, tostarp:

 • “in vitro” sistēmas, kurās izmanto audus, veselas šūnas vai šūnu daļas;
 • sistēmas, balstītas uz bioķīmijas pieejām (t.i., izmantojot sintētiskas makromolekulas, kā reaktīvus toksicitātes mērķiem. Šādas metodes dēvē par “in chimico”;
 • datorizēti modeļi, kompjūtermodelēšana, ko bieži apzīmē ar “in silico”;
 • jaunāko tehnoloģiju, piem., 3D un telemetrijas izmantošana;
 • "omikas" tehnoloģiju izmantošana (piemēram, transkriptomika, proteomika u.c);
 • mugurkaulnieku aizstāšana ar bezmugurkaulniekiem, kas uzskatāmi par mazāk jūtīgiem dzīvniekiem, piem. Drosophila un Nemathode worms
 • kautuvju materiāla izmantošana,
 • ne-testēšanas stratēģija, piem.'read-across' pieeja, kur nepieciešamo informāciju iegūst, studējot līdzīgus pētījumus
 • u.c. metodes un pieejas.

 

Reduction - Samazināšana

Samazināšanas jēdziens attiecas uz jebkuru pieeju, kuras rezultātā viena mērķa sasniegšanai izmanto mazāk dzīvnieku, tostarp iegūstot maksimālo informāciju no katra pētījumā iesaistītā dzīvnieka.

Dzīvnieku skaitu var samazināt, arī veicot vairākas procedūras vienam dzīvniekam, ja tas pieļaujams saskaņā ar zinātnisko mērķi un dzīvnieku labturību.

Tomēr dzīvnieku atkārtotas izmantošanas priekšrocības vienmēr jāsamēro ar summāro nelabvēlīgo ietekmi uz viņu veselību un labturību, ņemot vērā dzīvnieka iepriekšējo pieredzi. Šīs potenciālā konflikta rezultātā dzīvnieku atkārtota izmantošana jāapsver katrā atsevišķā gadījumā.

 

Refinement – Uzlabošana, Pilnveide

Pilnveidošana nozīmē jebkādu audzēšanas, aprūpes un eksperimentālo procedūru uzlabošanu un modifikāciju ar mērķi samazināt dzīvniekiem sāpes, ciešanas, diskomfortu un uzlabot viņu labsajūtu, labturību.

Ja dzīvnieks piedzīvo sāpes, ciešanas vai diskomfortu, bieži rodas fizioloģiskas izmaiņas, kas var palielināt zinātnisko datu mainīgumu (variabilitāti) un samazināt  pētījumu rezultātu ticamību.

Pētījumi ir pierādījuši, ka, uzlabojot dzīvnieku labturību un pilnveidojot eksperimentālās tehnikas, t.sk. statistikas metodes un modeļus, iespējams iegūt korektākus datus un ticamākus pētījumu rezultātus. 


Kāpēc 3Rs ir aktuāls un tā aktualitāte aizvien pieaug?

 • Jo 3Rs ietvertie pamatprincipi "dzīvnieku aizsardzība, labturība un pārdomāta izmantošana procedūrās" un "pētījumu kvalitāte, datu/rezultātu ticamība" ir savstarpēji cieši saistītas!
 • Laba labturība (pareiza dzīvnieku turēšana, humāna, pārdomāta  izmantošana = Laba zinātne, ticami pētījuma rezultāti!

 

Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka:

Izmēģinājumu dzīvnieka izmantošanai zinātniskos, eksperimentālos vai izglītošanas nolūkos izraugāma tāda procedūra, kurā:

 • izmanto minimālu dzīvnieku skaitu;
 • iesaista izmēģinājumu dzīvniekus ar zemāko spēju just sāpes, ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu kaitējumu;
 • rada izmēģinājumu dzīvniekam vismazākās iespējamās sāpes, ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu kaitējumu;
 • ir vislielākā iespēja nodrošināt apmierinošus rezultātus;
 • procedūrās aizliegts izmantot:dzīvniekus, ja pastāv cita zinātniska metode vai testēšanas stratēģija, kas nav saistīta ar dzīvu dzīvnieku izmantošanu.

Dzīvnieka izmantošanai procedūrās ir nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta izdota izmēģinājuma projekta atļauja un atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai.
Vairāk informācijas Dzīvnieku aizsardzības likumā