3Rs organizācijas

EURL-ECVAM (EU)
logo 
ES References laboratorija dzīvnieku alternatīvu testēšanai (EURL-ECVAM) izveidota 2011.gadā, jo ES pieauga nepieciešamība jaunu alternatīvu metožu izstrādei un izvērtēšanai (validācijai). 

EURL ECVAM izveidots un integrēts EU Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) ietvaros un atrodas Itālijā.  

EURL ECVAM ir liela pieredze ar 3Rs metožu (aizstāšanu, samazināšanu un pilnveidi) validāciju, jo īpaši dzīvnieku izmantošanai vielu efektivitātes pārbaudēs un toksikoloģijas testos.

Zinātniskie institūti un laboratorijas var iesniegt EURL ECVAM validācijai savas izstrādātās alternatīvās metodes un pieejas dzīvnieku izmantošanai pētījumos/testos.

EURL ECVAM izveidota alternatīvo metožu/pieeju datubāze DB-ALM  (No Joint Research centre vietnes) 

EURL ECVAM zinātnieki demonstrē, kā vielu drošības pārbaudēs izmēģinājumu dzīvniekus iespējams sekmīgi aizstāt ar alternatīvām metodēm un pieejām. 
Video EURL ECVAM Advancing safety assessment without animals.

 

Norecopa (Norvēģija)

logo
 
Norecopa ir Norvēģu nacionālā platforma 3Rs integrācijai pētījumos ar dzīvniekiem. Organizācijā iesaistītas visas dzīvnieku pētījumos ieinteresētās/iesaistītās puses ar mērķi panākt savstarpēji vienotu izpratni pa 3Rs un konsolidēti veicināt 3Rs integrāciju darbā ar izmēģinājumu dzīvniekiem.

Norecopa izstrādātas vadlīnijas Izmēģinājumu projektu ar dzīvniekiem pareizai plānošanai “PREPARE”

 

NC3Rs   (Lielbritānija)

logo

Lielbritānijas Nacionālais 3Rs Centrs ir zinātniska organizācija, kuras mērķis ir  dzīvnieku aizstāšana, samazināšana un pilnveide pētniecībā un testos.

NC3R sadarbojas ar zinātniekiem un organizācijām dzīvības zinātņu jomā nacionālajā un starptautiskajā līmenī, ieskaitot Universitātes, farmācijas, ķīmijas industriju un patēriņa preču ražotājus, pētniecības finansētājus un likumdevējus.

NC3R konsultē par 3Rs jautājumiem, t.sk. nepieciešamiem uzlabojumiem likumdošanā, atbalsta zinātnes attīstību, inovācijas un pētījumus 3Rs jomā.

NC3Rs piešķirtais finansējums zinātnes attīstībai skat. sadaļā “Funding”

 

CCAC  (Kanāda)  
 
logo

CCAC Kanādas Dzīvnieku labturības (aprūpes)  padome ir atbildīga par augsto standartu ieviešanu, uzturēšanu un uzraudzības īstenošanu  attiecībā uz izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanas ētiku un aprūpi. Dibināta 1968.gadā, neatkarīga, bezpeļņas organizācija. CCAC galvenokārt finansē Kanādas Veselības pētniecības institūti (CIHR) un Kanādas Dabas zinātņu un inženierzinātņu pētniecības padome (NSERC).

Vairāk nekā 2000 brīvprātīgo ekspertu  strādā 225 vietējās dzīvnieku labturības komitejās (ACC) un palīdz īstenot CAC uzdevumus, sniedz konsultācija un izstrādā RRs darbības  programmas Kanādas institūtiem, t.sk. par zinātniskajiem projektiem.

CCA ir ļoti informatīva 3Rs mikrosaite “The three R's microsite”, kas satur daudz noderīgas informācijas par 3Rs, dažādām alternatīvām un dažādām pieejām minimāla dzīvnieku skaita izmantošanai pētniecībā. 

 

FICAM  (Somija)

logo
 
FICAM Finnish Centre for Alternative Methods ir Somijas Centrs alternatīvo metožu (šūnu, audu modeļi) izstrādei un validācijai, informācijas apmaiņai un ekspertu izglītošanai, konsultēšanai.

Darbojas arī kā References laboratorija  EURL ECVAM ietvaros.

Izstrādātās un validētās “ human- cell-based methods” ir noderīgas  regulatīvās toksikoloģijas, mehāniskās toksikoloģijas, šūnu bioloģijas, audu tehnoloģiju, atsevišķu slimību modeļu, kā arī šūnu attēlveidošanas (3D) procedūrās.

FICAM audu/orgānu modeļi bāzēti uz šūnām, diferencētām no cilvēka cilmes šūnām vai cilvēka primārajām šūnām. 

FICAM  piedāvājumi industrijai

 

Nīderlandes NK iniciatīva “Nacionālo Komiteju vadītāju sanāksme 2019.gada februārī”

2nd meeting of the European NC Network

Fact sheets

Meeting presentation

Meeting presentation

State of Play EU National Committees

Suggested topics