Projektu planošanas vadlīnijas

Smaguma pakāpju klasifikācija

Statistikas modeļu izvēle

Veselības monitoringa vadlīnijas

Ieteicamie ievadāmo devu paraugi

Labas prakses vadlīnijas rīcības plānam “Refinement” integrācijai izmēģinājuma dzīvnieku (peļu un žurku) operāciju norises laikā un pēcoperācijas kopšanas periodā

Vadlīnijas izmēģinājumos izmantojamo trušu labturības nodrošināšanai

Laboratorijas dzīvnieku (peles, žurkas) veselības veterinārā stratēģija, saskaņā ar 3Rs vadlīnijām

Vadlīnijas izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem par izmēģinājumu dzīvnieku mikrobioloģiskās uzraudzības stratēģijas ieviešanu uzņēmumos

Netehniskā kopsavilkuma veidne

Vadlīnijas lokomotoro testu veikšanai grauzējiem un nosakāmo rādītāju apraksts

Vadlīnijas asins, urīna un fēču paraugu paņemšanai

Vadlīnijaspeļu un žurku satveršanai un fiksēšanai

Pilnveides principu praktiskās pieejas integrēšanu izmēģinājumudzīvniekuturēšanā, kopšanā un procedūru norises gaitā

Efektīvas sāpju novēršanas stratēģijas izmēģinājuma dzīvniekiem

Likumdošana, vadlīnijas

Nacionālā likumdošana izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā

 

EK normatīvie akti

Legislation for the protection of animals used for scientific purposes

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra direktīva 2010/63/ES  par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes)

ES dalībvalstu atbildīgās personas par Direktīvu 2010/63/EU 

  • Komisijas 2012. gada 14. novembra īstenošanas lēmums (2012/707/ES), ar ko nosaka vienotu formu, kādā sniedzama informācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Commission Implementing Decision of 14 November 2012 establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes)
  • Komisijas 2013. gada 20. decembra īstenošanas lēmums (2014/11EU), ar kuru groza II pielikumu Īstenošanas lēmumā 2012/707/ES, ar ko nosaka vienotu formu, kādā sniedzama informācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Commission Implementing Decision of 20 December 2013 correcting Annex II to Implementing Decision 2012/707/EU establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes)
  • Komisijas 2007. gada 18. jūnija ieteikums (2007/526/EK) par izvietošanas un aprūpes vadlīnijām attiecībā uz dzīvniekiem, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem (Commission Recommendation of 18 June 2007 on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes)
  • Padomes 1998. gada 23. marta lēmums (1999/575/EC) par Kopienas noslēgto Eiropas Konvenciju par mugurkaulnieku aizsardzību, kas tiek izmantoti eksperimentiem un citiem zinātniskiem mērķiem (Council Decision 1999/575/EC makes the European Community party to the Council of Europe Convention ETS 123 on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. The contents of the Convention are practically identical to that of Directive 86/609/EEC)


Vadlīnijas, darba dokumenti

National Competent Authorities for the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes:

1)    A working document on Animal Welfare Bodies and National Committees to fulfil the requirements under the Directive Brussels, 9-10 October 2014

“Vadlīnijas Dzīvnieku labturības struktūru (DzLS) un Nacionālo Komiteju (NK) darbam”
 

2)    A working document on the development of a common education and training framework to fulfil the requirements under the Directive Brussels, 19-20 February 2014

“Vadlīnijas par vienotu izglītības un apmācības struktūru izveidi”
 

3)    A Working document on genetically altered animals to fulfil the requirements under the Directive,  Brussels, 23-24 January 2013

“Vadlīnijas par GM dzīvniekiem”
  

4)    A working document on Inspections and Enforcement to fulfil the requirements under the Directive  Brussels, 9-10 October 2014

“Vadlīnijas pārbaudēm un inspekciju veikšanai”
 

5)    Working document on Non-Technical Project summaries Brussels, 23-24 January 2013

“Vadlīnijas Netehnisko Kopsavilkumu sastādīšanai”
 

6)    Working document on Project Evaluation and Retrospective Assessment Brussels, 18-19 September 2013

“Vadlīnijas projektu izvērtēšanai un Retrospektīvai izvērtēšanai”


7)    Working document on a severity assessment framework  Brussels, 11-12 July 2012

“Vadlīnijas smaguma pakāpju noteikšanai”

8)    Examples to illustrate the process of severity classification, day-to-day assessment and actual severity assessment   Brussels, 11 January 2013

“Ilustratīvi paraugi smaguma pakāpju klasifikācijas procesam un aktuālā smaguma izvērtēšanai”
 
9)    Working document on specific articles in Directive 2010/63/EU   Brussels, 6-7 October 2011

“Vadlīnijas Direktīvas 2010/63/EU specifisko prasību skaidrojumam”

10) EK Darba dokuments par Vienotu izglītības un apmācības sistēmas izveidi

DARBĀ AR IZMĒĢINĀJUMU DZĪVNIEKIEM IESAISTĪTAM PERSONĀLAM  nolūkā izpildīt Direktīvas 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību prasības