Uzsākta projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošana

2017.gada 1.novembrī parakstīta vienošanās starp Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas uzsākšanu.

Projekta "Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir paaugstināt zinātniskā institūta BIOR pētniecisko kapacitāti, veicot resursu koncentrāciju un pētniecības infrastruktūras modernizāciju, tādējādi nodrošinot Institūta maksimāli lietderīgu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai Latvijas viedās specializācijas jomās un starptautiskā konkurētspējā ilgtermiņā. 
Projekts saskaņā ar zinātņu nozaru klasifikāciju atbilst dabas zinātņu nozarei; ķīmijas un bioloģijas apakšnozarēm. 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. 
Projekta īstenošana sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvāku resursu izmantošanu un izaugsmi nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus. Institūta "BIOR" zinātniski pētnieciskās infrastruktūras koncentrēšana un attīstība sekmēs tādas Latvijas viedās specializācijas prioritātes kā „zināšanu bāze” un specializācijas jomas - zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija. 
Īstenojot projektā plānotās darbības, tiks izpildīti vairāki Institūta "BIOR" attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam resursu koncentrēšanas plānā noteiktie mērķi. 

Galvenās projektā plānotās darbības: 

  • Jaunbūves darbi un būvobjekta teritorijas labiekārtošana, lai nodotu būvobjektu ekspluatācijā (jaunās ēkas būvniecība blakus esošajai Institūta "BIOR" galvenajai ēkai Rīgā, Lejupes ielā 3). 
  • Esošās ēkas vivārija korpusa cokola stāva pārbūves darbi. 
  • Iekārtotas un aprīkotas 75 zinātniskā personāla darba vietas, t.sk. 50 pilna laika ekvivalenta zinātniskā personāla darbavietu aprīkošanas izmaksas segt no projekta līdzekļiem un 25 zinātniskā personāla darba vietu aprīkošanas izmaksas segt no Institūta "BIOR" pašu līdzekļiem. 
  • 14 dažādu pētniecības iekārtu iegāde, balstoties uz esošās zinātniski pētnieciskās kapacitātes un iekārtu nodrošinājuma analīzi un stratēģijā noteikto prioritāro zinātniskās darbības jomu un mērķu izvērtēšanu un sasniegšanu. 
  • Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģijas izstrāde. 

Projektā plānotie galvenie rezultāti: 

  • Uzbūvētā jaunbūve nodrošinās Zivju resursu pētniecības departamenta pārcelšanu uz Lejupes ielu 3 un zinātniski pētnieciskās bāzes apvienošanu. 
  • Esošās ēkas Lejupes ielā 3 vivārija korpusa cokola stāva pārbūves rezultātā tiks izveidotas zinātniskā personāla sagatavošanās un tehniskā atbalsta telpas, kā arī telpas zivsaimniecības jomas pētniecības aprīkojuma novietošanai, uzglabāšanai un drošībai kā vienota pētniecības infrastruktūras sastāvdaļa. 
  • Izveidotās un aprīkotās 75 darba vietas sekmēs pētnieciskā personāla skaita palielināšanos institūta BIOR īstenotajos pētniecības virzienos. 
  • Iegādātie un uzstādītie 14 pētniecības iekārtu komplekti nodrošinās un attīstīs turpmāko pētniecību Ķīmijas zinātnes, Vides zinātnes, Sabiedrības un vides veselības, Veterinārmedicīnas zinātņu jomās. 
  • Izstrādātā Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģija noteiks un strukturēs darbu ar pētniecības iekārtām, paplašinot Institūta "BIOR" pētnieku un viespētnieku iespējas radīt jaunus zinātniskos atklājumus un izstrādnes, piedalīties augsta līmeņa starptautiskos projektos un konsorcijos.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017.gada novembra līdz 2020.gada septembrim. 

 

Publikācija sagatavota 01.11.2017. 

logo