Tiek uzsākts LIFE programmas projekts “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)”

No 2021.gada 1.janvāra Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” uzsāk īstenot LIFE programmas projektu “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” Nr. LIFE19 NAT/LV/000973 REEF.

Projektu īsteno: Dabas aizsardzības pārvalde (vadošais partneris) sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Projekta mērķis: jūras biotopu un sugu izpēte un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveide aizsargājamām jūras teritorijām Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Projekta uzdevumi:

 • Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Esošo jūras biotopu definīciju un aprakstu pārskatīšana un pielāgošana mūsdienu zināšanu līmenim un izpratnei.
 • Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās.
 • Potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana un iekļaušana Natura2000 tīklā.
 • Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums Latvijai piederošajos jūras ūdeņos.
 • Dabas aizsardzības plāna izstāde visām aizsargājamām jūras teritorijām.
 • Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.
 • Rīcības plāna izstrāde invazīvo jūras sugu samazināšanai.
 • Rīcības plāna izstrāde jūras putnu un zīdītāju piezvejas samazināšanas pasākumiem.
 • Piekrastes zvejas pārvaldības plāna izstrāde.

Projekta teritorijas: Attēlā ar dzeltenu krāsu iezīmētas projekta ietvaros paredzētās izpētes vietas un potenciālās aizsargājamās jūras teritorijas, ar zaļu krāsu iezīmētas esošās aizsargājamās jūras teritorijas.

l

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • Izstrādāti divi indikatori jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai. Izstrādāti aizsargājamo jūras biotopu 1170 Akmeņu sēkļi jūrā un 1110 Smilts sēkļi jūrā apraksti.
 • Uzlabota monitoringa metodika kvalitatīvai un kvantitatīvai jūras biotopu izmaiņu novērtēšanai.
 • Nokartēti aizsargājamie jūras biotopi. Izveidoti priekšlikumi jaunu aizsargājamo jūras teritoriju izveidei un iekļaušanai Natura2000 tīklā. Par 26% (~4116km2) palielināta aizsargājamo teritoriju platība Latvijas EEZ Baltijas jūrā.
 • Novērtēta aizsargājamo jūras teritoriju efektivitāte un veicināta izpratne par jūras sugu un biotopu ekoloģisko integritāti.
 • Izstrādāts vienots dabas aizsardzības (apsaimniekošanas) plāns visām aizsargājamām jūras teritorijām.
 • Izstrādāts jūras ekosistēmas sniegto pakalpojumu novērtējums.
 • Izstrādāts rīcības plāns invazīvo jūras sugu izplatības ierobežošanai.
 • Izstrādāts rīcības plāns jūras putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanai.
 • Izstrādāts zinātniski pamatots piekrastes zvejas pārvaldības plāns.

Projekta īstenošanas peridos no 2020. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam.

Projekta kopējais finansējums ir 4 007 105 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programma LIFE (60% jeb 2 404 262,00 EUR), līdzfinansējumu sniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri (1 602 843,00 EUR).

l

Oficiālā projekta mājas lapa pieejama šeit.

Publikācija sagatavota 06.01.2021.