Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir institūcija, kas, pamatojoties uz 2013. gada 24. janvārī noslēgto līgumu, veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority, turpmāk – EFSA)  nacionālā kontakpunkta funkcijas Latvijā. Zinātniskais institūts „BIOR” ir tiešās sadarbības partneris ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

EFSA nacionālais kontaktpunkts nodrošina informācijas apmaiņu un sadarbību starp institūcijām, kas minētas Regulas 178/2002/EK  36. pantā. Kontaktpunkts nodarbojas arī ar EFSA aktivitāšu un darba rezultātu popularizēšanu, kā arī interesentu konsultēšanu un informēšanu par EFSA misijas jomām. EFSA Nacionālie kontaktpunkti izveidoti 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā. Kontaktpunktu darbībās tiek iesaistīti arī  novērotāji no Šveices un Eiropas Savienības kandidātvalstīm

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija
Tālrunis +371 67620671
E-pasts: efsa@bior.lv

EFSA Nacionālā kontaktpunkta buklets (latviešu valodā)

EFSA valdes loceklis

Aivars Bērziņš
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktora vietnieks attīstības un zinātnes jautājumos
aivars.berzins@bior.lv

Latvijas pārstāvis EFSA konsultatīvajā padomē

Vadims Bartkevičs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ķīmijas laboratorijas vadītājs
vadims.bartkevics@bior.lv
Olga Valciņa
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktore
olga.valcina@bior.lv

EFSA nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāvis

Inese Siksna
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vadītāja
inese.siksna@bior.lv