zivju fonds 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā „BIOR” projekta „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai” ietvaros ir iegādātas sešpadsmit grāmatas par Baltijas jūras vidi, jūras un saldūdens zivju, kā arī nēģu bioloģiju un ekoloģiju, vispārējo ekoloģiju, barības ķēdēm, zooplanktonu, kā arī bioloģisko datu statistiskās apstrādes jaunākajām metodēm. 
Šī informatīvā bāze ir nozīmīga specializētās literatūras avotu krātuve ar vietējiem un starptautiskajiem izdevumiem, kas kalpo kā neatsverams atbalsts zivsaimniecības pētniecības aktivitātēm.
Iegūtā zinātniskā literatūra ilgtermiņā kalpos par nozīmīgu izziņas avotu pētniekiem, kā arī studentiem, kuri veic pētījumus attiecīgajās jomās, tādejādi veicinot zinātnisko pamatojumu izstrādi Latvijas ūdeņu zivju resursu racionālai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai un zivju resursu atražošanai.

Projekts finansēts no Valsts Zivju fonda līdzekļiem 100% apmērā.

Informācija sagatavota 28.09.2015.