zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. maija līdz oktobrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts „Zinātniski pamatota upes nēģa kāpuru monitoringa kvalitātes uzlabošana” ar mērķi – veikt pētījumus, lai izstrādātu zinātniski pamatotus upes nēģa monitoringa metodikas uzlabojumus kvalitatīvai krājumu stāvokļa novērtēšanai.

Upes nēģis ir Latvijas iekšējos ūdeņos visvairāk zvejotā suga, kurai nepieciešama regulāra krājuma stāvokļa novērtēšana. Piemērotākā metode upes nēģa krājumu stāvokļa novērtēšanai ir to kāpuru monitorings. Pašlaik izmantotā metodika nesniedz pietiekami detalizētu informāciju par upes nēģa kāpuru izplatības īpatnībām dažādos mikrobiotopos un upēs kopumā, kā arī kāpuru izplatību ietekmējošiem faktoriem. Metodikas uzlabošanu kavē arī piemērota aprīkojuma trūkums, kas neļauj veikt detalizētu vides parametru analīzi apsekotajos parauglaukumos.

Projekta īstenošana veikta vairākos posmos. Sākotnēji tika apkopota esošā Latvijas un starptautiskā nēģu kāpuru pētījumu pieredze.  Tika identificēti iespējamie metodikas uzlabojumi un iegādāts nepieciešamais aprīkojums, kas būs izmantojams arī turpmākajos gados nēģu kāpuru monitoringā. Sekojoši tika veikta metodikas uzlabojumu un inventāra pārbaude lauka apstākļos. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem  Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas pētnieks Kaspars Abersons sagatavoja pētniecības darba gala ziņojumu, un zinātniski pamatotas rekomendācijas turpmākajam nēģu kāpuru monitoringam. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 768.37 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā.

 

Latvijas Zivju fonda finansētā projekta „Zinātniski pamatota upes nēģa kāpuru monitoringa kvalitātes uzlabošana” pētniecības darba gala rezultātu ziņojums (1750.65 Kb), ko sagatavojis K. Abersons.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.