zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. 21.-25.septembrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots Zivju fonda projekts Nr.1.7 „Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES)  ikgadējā zinātniskajā konferencē Kopenhāgenā, Dānijā” ar mērķi – nodrošināt ZI „BIOR” pētnieces Lauras Briekmanes dalību Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ikgadējā zinātniskajā konferencē, kurā atsevišķa sesija tika veltīta pētījumiem Baltijas jūrā. 

Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) galvenā funkcija ir zinātniskajos pētījumos un uzskaitēs balstīta padoma un rekomendāciju sniegšana jūras vides un tajā esošo dzīvo organismu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai. Dalība ikgadējā konferencē ļauj uzzināt par jaunāko pētījumu rezultātiem, turklāt 2015. gada konferences programmā bija paredzēta atsevišķa tematiskā sesija, kas veltīta Baltijas jūras vides un dzīvo organismu, t.sk. zivju, jaunāko pētījumu rezultātiem.

Pasākuma laikā L.Briekmane piedalījās konferencē ar posteri (plakātu) par veikto pētījumu „Piekrastes zivju sabiedrības izmaiņas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pēdējo desmit gadu laikā” („Changes in fish communities in the coastal area of Baltic Sea and Gulf of Riga during last decade”). Pētījums tika balstīts uz piekrastes zinātnisko uzskaišu datiem no 2005. līdz 2014. gadam trīs vietās – Liepājā, Plieņciemā un Salacgrīvā. Tika salīdzināts, kā mainījies zivju ekoloģisko grupu īpatsvars piekrastes zinātniskajā zvejā katrā no vietām, analizēts atsevišķu sugu skaita pieaugums vai samazinājums pēdējās desmitgades laikā, kā arī analizētas minēto zivju sabiedrību bioloģiskās daudzveidības izmaiņas. Pētījuma rezultāti norādīja uz iespējamām pozitīvām izmaiņām, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības palielināšanos piekrastes zivju sabiedrībās, tomēr rezultāti norādīja arī uz invazīvās zivju sugas apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius melanostomus) statistiski būtisku negatīvu ietekmi uz zivju sabiedrības bioloģisko daudzveidību Liepājā. 

Pētījuma rezultāti postera veidā bija publiski apskatāmi visu konferences laiku, kā arī tika aizstāvēti speciālā posteru sesijā 23. septembra vakarā. Konferenci kopumā apmeklēja 734 dalībnieki no 37 pasaules valstīm. Kopā tika prezentēti 326 referāti un 118 posteri 19 tematiskajās sesijās.

Par dalību pētījumā, veiktajiem novērojumiem un secinājumiem Zivju resursu pētniecības departamenta pētniece Laura Briekmane sagatavoja atskaiti.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 1300,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Publikācija sagatavota 23.10.2015.