zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. 6.-9. maijam tika īstenots projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM Lamprey conference 2014” Lielbritānijā” ar mērķi gūt starptautisku zināšanu un pieredzes apmaiņu par jaunākajiem pētījumiem nēģu bioloģijas, aizsardzības un populāciju apsaimniekošanas jomā.
Konferencē Jorkā piedalījās nēģu pētnieki un nēģu aizsardzībā iesaistīto institūciju pārstāvji no Lielbritānijas, Īrijas, Francijas, Beļģijas, Kanādas, ASV, Krievijas, Latvijas, Zviedrijas, Portugāles un Spānijas. Konferencē tika skatīti jautājumi, kas saistīti gan ar dažādu nēģu pētījumu (ģenētisko, sistemātisko, kāpuru uzskaites, migrācijas u.c.), gan apsaimniekošanas pasākumu (dažādu sugu nēģu populāciju aizsardzība, izzudušu populāciju atjaunošana u.c.) metodēm un rezultātiem.
Zivju resursu pētniecības departamenta  Iekšējo ūdeņu nodaļas pārstāvis Kaspars Abersons konferencē uzstājās ar referātu par Gaujas un Salacas pieteku nozīmi šo upju nēģu populācijas atražošanā, kas tika iekļauta tematiskajā blokā par nēģu ekoloģiju un monitoringu. Atsaucoties uz konferences rīkotāju lūgumu, referāts tika papildināts vēl ar informāciju par upes nēģu zveju Latvijā.

Konferences gaitā tika gūtas atziņas, ka upes nēģa Lampetra fluviatilis un strauta nēģa L.planeri sistemātiskais statuss joprojām ir neskaidrs un Latvijā pielietotā metode kāpuru sistemātiskās piederības noteikšanai, kas balstīta uz konkrētā posma pieejamību upes nēģa migrācijai, ir izmantojama arī nākotnē. Pasaulē nēģu kāpuru izpētē tiek pielietotas arī vairākas jaunas metodes – kāpuru un pieaugušu īpatņu iezīmēšana ar telemetriskajām zīmēm to migrācijas izpētei, vides DNS analīze nēģu klātbūtnes noteikšanai ūdenstecēs, ar saspiestu gaisu darbināmu pārvietojamu pneimatisko sūkņu izmantošana uzskaitei dziļūdens biotopos u.c. Lai nākotnē varētu minētās metodes aprobēt arī Latvijā, būtu vēlams paplašināt ar pašreizējām metodēm apsekoto ūdenstilpju skaitu.
Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 1108,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests