zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. maija līdz novembrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts  „Upes nēģa nārsta migrācijas pētījumi Latvijas upēs” ar mērķi – veikt pētījumus, lai iegūtu upes nēģa resursu apsaimniekošanas plānošanai nepieciešamu informāciju par upes nēģa migrācijas orientāciju un zvejas mirstības apjomu.
Upes nēģis vienlaikus ir gan īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, gan viens no nozīmīgākajiem Latvijas iekšējo ūdeņu zvejas objektiem. Upes nēģu aizsardzības un resursu racionālas izmantošanas plānošanai nepieciešamas aktuālas zināšanas par dažādu upju populāciju savstarpējo saistību un zvejas ietekmi uz šīm populācijām. 

Zinātniskajā literatūrā par upes nēģa „homingu” (instinkta, kas liek atgriezties uz nārstu dzimtajā upē) stiprumu ir izteikti atšķirīgi viedokļi. Hominga stiprumu Latvijas upēs ir iespējams novērtēt, veicot iezīmēšanas eksperimentus upes nēģa nārsta migrācijas laikā.

Projekta ietvaros tika izstrādāta upes nēģu nārsta migrācijas pētījuma metodika, iegādāts nepieciešamais inventārs (iezīmēšanas zīmes) un dzīvi nēģi iezīmēšanas eksperimentam, veikta šo nēģu iezīmēšana un izlaišana Rīgas jūras līcī, un iegūto rezultātu analīze. 

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem,  Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas pētnieks Kaspars Abersons sagatavoja pētniecības darbu ziņojumu.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 2515,00 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
 

27.11.2013.