zivju fonds zm lad bior

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.2.9. „ICES konferences norises Rīgā tehniskai nodrošinājums”

Laikā no šī gada aprīļa līdz septembra beigām Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā tika īstenots projekts Nr.2.9. „ICES konferences norises Rīgā tehniskai nodrošinājums” ar mērķi – noslēgt līgumu par ICES konferences norises tehnisko prasību nodrošinājumu.
ICES (International Council for the Exploration of the Sea) jeb Starptautiskā jūras pētniecības padome ir starptautiska organizācija, kas attīsta zinātni un sniedz zinātnisko padomu, lai nodrošinātu jūru ilgtspējīgu izmantošanu. ICES veido Ziemeļatlantijas okeāna reģiona 20 valstis, tai skaitā 18 Eiropas valstis, kā arī ASV un Kanāda. Latvija ir ICES dalībvalsts kopš 1937.gada, tā atjaunoja savu dalību ICES 1993.gadā. Katru gadu kādā no dalībvalstīm ICES rīko zinātnisko konferenci. 2016.gada 18.-23.septembrī Rīgā tika rīkota ICES zinātniskā konference. Piecās konferences dienās tika rīkotas 18 zinātnisko tēmu  sesijas, kas fokusējās uz pēdējiem svarīgākajiem pētījumiem un to rezultātiem, piemēram, par jūras telpisko plānošanu, ekosistēmu integrēto novērtējumu, jūras resursu pārvaldības modeļiem Šogad konferences dalībnieku vidū bija jūras pētnieki, ekologi, zivsaimniecības un jūras politikas veidotāji, kā arī studenti, kopskaitā reģistrējies 661 dalībnieks no 37 pasaules valstīm. ICES konferences organizēšana 2016.gadā sekmēs Latvijas atpazīstamības izaugsmi pasaulē. Projektā tika veikts iepirkums ”ICES konferences tehniskais nodrošinājums” (iepirkuma identifikācijas Nr.BIOR 2016/18).

Līgumslēgšanas tiesības ieguva AS ”Viesnīca „Latvija”  ar piedāvāto līgumcenu 31 595,62  EUR bez PVN.   

ICES konferences organizēšanā bija iesaistīti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR un Zemkopības ministrija. Konferenci atbalstīja AS Latvenergo, starptautiskā organizācija Eurofish, Rīgas Brīvostas pārvalde.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 38231,47 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 34021,47 EUR apmērā un institūta BIOR līdzfinansējums 4210,00 EUR apmērā.  
 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 30.09.2016.