zivju fonds zm lad bior

Laikā no š.g. aprīļa līdz oktobrim tika īstenots projekts „Tehniskās specifikācijas izstrāde zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas izveidei”.

Projekta ietvaros SIA „Datorsistēmas” sagatavoja tehnisko specifikāciju zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas izveidei, tādējādi nodrošinot bioloģiskās un vides informācijas lietotājdraudzīgo ievadīšanu, drošu glabāšanu, apstrādi un pārraidi atbilstoši Eiropas Komisijas, ICES un HELCOM, kā arī ar LR Zemkopības ministrijas līgumu prasībām.

Izstrādātā sistēmas arhitektūra nodrošina iespēju izveidot četru veidu pētnieciskos reisus: rūpnieciskās zvejas, okeanogrāfisko, zoo-un ihtioplanktona pētniecisko reisu izveidošanu un kontroli, kā arī savākto datu ievadīšanu un dažādu pārskatu veidošanu. 
Zinātniskā datubāze BIODATA tika izstrādāta 2003. gadā, realizējot Latvijas Nacionālo datu vākšanas programmu atbilstoši KZP (Common Fisheries Policy) prasībām (ES dokumenti Eiropas Padomes regula (EK) Nr. 1543/2000 un Eiropas Komisijas regula (EK) Nr. 1639/2001). Zinātniskajā datubāzē BIODATA tiek uzglabāta bioloģiskā informācija par zinātniski pētnieciskajiem reisiem Baltijas jūrā un ilglaicīgie dati par Latvijas zvejas flotes nozvejas bioloģisko raksturojumu, kā arī dati par veiktajiem vides novērojumiem zinātniskajos reisos. 
Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 3999,00 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā.