zivju fonds zm lad bior

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta ”BIOR” pārstāvja dalība ICES/HELCOM Baltijas jūras kompleksā novērtējuma darba grupā (WGIAB)”.

Laikā no 8.-12.aprīlim Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieks Ivars Putnis kā Latvijas pārstāvis piedalījās Baltijas jūras kompleksā novērtējuma darba grupā (ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB)), kas norisinājās Itālijā, Kjodžijā (Chioggia).

Baltijas jūras kompleksā novērtējuma darba grupa (WGIAB) ir starptautiska darba grupa ar mērķi attīstīt un kombinēt uz ekosistēmas pieeju balstītas ekosistēmas novērtējuma un pārvaldības metodes Baltijas jūrā.

WGIAB darba grupas galvenie uzdevumi ir atbalstīt integrētu jūras ekosistēmas pārvaldību, attīstot konceptuālas metodes un praktiski pielietojamus rīkus. Praktiski pielietojamie rīki ietver integrēto trendu analīzi (ITA) un atsevišķu modeļu izveidi, lai teorētiski, pēc dažādiem scenārijiem, pārbaudītu atsevišķu jūras pārvaldības stratēģiju īstenošanas iespējamās sekas.

Darba grupā galvenās Latvijas pārstāvja aktivitātes bija saistītas ar dalību piekrastes ekosistēmu kompleksā novērtējuma (ITA) analīzē un zivju paaudžu ražības indikatoru analīzē. ITA analīzē attiecībā uz Rīgas līča DR piekrastes daļu, izmantojot 8 abiotisko un 15 biotisko datu rindas, tika konstatētas nozīmīgas režīma izmaiņas 1996./1997. gadā, kas sakrita ar izmaiņām arī citās Baltijas jūras apakšsistēmās. ITA analīzi nākotnē plānots turpināt un rezultātus apkopot publikācijā "Temporal development of coastal ecosystems in the Baltic sea".

Zivju paaudžu ražības indikatoru analīze tika veikta attiecībā uz Rīgas līča reņģi un netieši norādīja uz papildus faktoru izmantošanas nepieciešamību paaudžu ražības prognozes modeļu veidošanā. Nākotnē šāda veida analīzi plānots turpināt un pēc sekmīgi funkcionējošu indikatoru atlases piedāvāt izmantošanai Baltijas jūras zivju krājumu novērtēšanas darba grupā (WGBFAS).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1145,00 LVL, kur Zivju fonda līdzfinansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Informācija ievietota 02.05.2013.