zm bior

Projekta mērķis ir ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde.

Uzdevumi:

  • Identificēt potenciālo apdraudējumu un sagatavot tā aprakstu, skaidrojot tēmas aktualitāti un nosakot riska izraisītāju (ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla) izcelsmes avotus.
  • Raksturot potenciālos ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla ienākšanas ceļus Latvijas teritorijā.
  • Veikt ekspozīcijas novērtējumu – eksperimentālu situācijas novērtēšanu Latvijas teritorijā, ietverot sēklu un pavairojamā materiāla paraugu vākšanu un laboratoriskos izmeklējumus.
  • Raksturot risku un sniegt riska novērtējumu, pamatojoties uz zinātnisko informāciju par iespējamo apdraudējumu un iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem. 
  • Izstrādāt riska vadības rekomendācijas atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem.

Šis projekts ir atbalsts pētniecībai un izstrādei lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Projekta vadītājs ir Dr. Biol. Nils Rostoks.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks ir 2018. gada decembris.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR mājaslapa: www.bior.lv
Visiem tiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bezmaksas.

Informācija publicēšanai sagatavota 2016. gada 3. martā.