EJZF pasākuma ietvaros apstiprināts projekts Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" ietvaros uzsāk īstenot projektu nr. Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”.
Mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

Mērķa sasniegšanai interesentiem tiek piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā, institūta laboratorijās un citās tā nodaļās. Kā arī tiks piesaistīti eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām, akvakultūras jomas tiešajos jautājumos, kā arī ar to saistītajos juridiskajos, ekonomiskajos, zivsaimniecības attīstības rīcības programmu jautājumos un citos konsultatīvajos pakalpojumos, lai veicinātu videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūras attīstību.

Laika posmā no 2018. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim BIOR plāno organizēt individuālās un kolektīvās konsultācijas akvakultūras saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem un pilnvarotajām personām.

Projekts tiek īstenots pa daļām:
1. līdz 2018.gada 8.oktobrim, publiskais finansējums EUR 43 645.89 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro, 89 centi);
2. līdz 2019.gada 8.janvārim, publiskais finansējums EUR 57 553,06 (piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro, 6 centi).

Projekta sagaidāmie rezultāti tiks mērīti pēc apmācāmo skaita. Ir plānots apmācīt no 20 līdz 30 dažādu akvakultūras saimniecību pārstāvjus. Kā papildu sasniedzamo rādītāju esam izvirzījuši organizēt 40 individuālās konsultācijas kādā no tēmām un tai skaitā ekspertu došanos uz individuālajām saimniecībām.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
 

logo

Publikācija sagatavota 20.06.2018.