baltic seabior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” uzsāks īstenot Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros atbalstīto projektu „Inovatīvas pieejas un tehnoloģiju izmantošana ilgtspējīgas akvakultūras attīstībai Baltijas jūras reģionā”.
Projekta vadošais partneris ir Somijas Medību un zivsaimniecības pētniecības institūts. Projektā kopumā ir iesaistīti 14 partneri no 8 valstīm un 15 asociētie partneri no dažādiem pētniecības institūtiem, nacionālajām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, ražotāju un nevalstiskajām organizācijām.

Projekta mērķis ir izstrādāt stratēģiju akvakultūras nozares pārvaldības un vadības ilgtspējīgai attīstībai attiecībā uz visiem akvakultūras tehnoloģiju un darbību regulējošās politikas līmeņiem.
Projekta gaitā tiks risinātas četras specifiskas problēmas, kas saistītas ar akvakultūras nozari:

  • Baltijas jūras eiotrofikāciju veicina akvakultūra, kas balstās uz okeānā iegūtās barības izmantošanu.
  • Lielākajā Baltijas jūras reģiona daļā nenotiek jaunāko telpiskās plānošanas zināšanu pārnese, tādēļ akvakultūra neattīstās jūras piekrastē un attālākajos jūras rajonos, kur būtu mazāka ietekme uz vidi, konkurence un domstarpības.
  • Nav veikta priekšizpēte audzēšanai recirkulācijas sistēmās un nav notikusi tehnoloģiju pārnese Baltijas jūras reģionā.
  • Licencēšanas sistēma neveicina ekoloģiski efektīvas tehnoloģijas un prakses ieviešanu.

 
Projektā svarīgākie sasniedzamie rezultāti ir: Novērtēt akvakultūru regulējošo likumdošanu un licencēšanas sistēmu Baltijas jūras reģiona dalībvalstīs. Telpiskās plānošanas un tehnoloģiju nodošana lielām un ilgtspējīgām saimniecībām. Baltijas jūras akvakultūras slēgtas barošanas sistēmas izveide, pielietojot inovatīvu zivju barību. Dānijas modeļa saimniecības tehnoloģiskās koncepcijas nodošana piekrastes saimniecībām.

Projekta ilgums – 33 mēneši; kopējais projekta budžets 3.744.990,00 EUR, kurš daļēji tiek finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta).