Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” sadarbībā ar ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu turpina īstenot projektu „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem”

2.pārskata periodā: 1) ZI BIOR pētnieki veica zinātniskās literatūras (ScienceDirect, PubMed, Scopus, Google Scholar  datubāzēs) izpēti un apkopošanu par melatonīna noteikšanas metodēm un izplatību ķiršos. Tika salīdzināti literatūras dati par paraugu sagatavošanas apstākļiem un dažādu šķidruma hromatogrāfijas metožu pielietojumu melatonīna noteikšanai ķiršos.
2) 2.4. pētniecības aktivitātes „Kauleņkoku augļu pārstrādes un uzglabāšanas iespējas” ietvaros izstrādāta analītiskā metode melatonīna klātbūtnes noteikšanai ķiršos (1.att.). Metodes pamatā ir melatonīna ekstrakcija no pārtikas produktiem, matricas sastāvdaļu sadalīšana ar C18 fāzes šķidruma hromatogrāfiju un vielas detektēšana ar tandēma masspektrometriju (AEŠH-MS/MS).

Izstrādājot AEŠH-MS/MS metodi, tika pārbaudīti dažādi parametri, kas ietekmē analītiskās metodes jutību un selektivitāti:
•    melatonīna fragmentēšanas shēma;
•    AEŠH-MS/MS jonizācijas veids;
•    jonizācijas parametri (konusa potenciāls, jonizācijas temperatūra);
•    hromatogrāfijas parametri (kolonnas, kustīgās fāzes).

grafika

1. att. Melatonīna hromatogramma ķiršu paraugā

Informācija sagatavota 2014. gada 30. jūlijā

esf