Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”  sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti turpina īstenot projektu „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide”

Laika posmā no 2013.gada oktobra paveiktas daudzveidīgas aktivitātes, kas ir veiksmīgs pamats talāko pētījumu veikšanai un projekta mērķu īstenošanai.

Projekta ietvaros veikta 25 zušu paraugu atlase un noteikti morfometriskie parametri (ķermeņa garums un svars) zušiem no piecām paraugu ņemšanas vietām Latvijā – Liepājas, Usmas, Alūksnes, Sīvera ezera un Ķīšezera. Zušu paraugi tika sagatavoti saskaņā ar izstrādāto paraugu ņemšanas shēmu parazitoloģisko, mikrobioloģisko un ķīmisko izmeklējumu veikšanai.

Veicot parazitoloģiskos izmeklējumus kopumā 76 zušiem, konstatētas 19 parazītu sugas. No kurām 3 pieder vienšūņu tipam (Myxobolus protucalensis, Myxidium giardi, Trichodina sp.), 13 – helmintu tipam (Sphaerostomum bramae, Pseudodactylogyrus anguillae, P. bini, Diplostomum spathaceum, Bothriocephalus claviceps, Anguilla crassus, Proteocephalus macrocephalus, Camallanus lacustris, Raphidascaris acus, Spinitectus inermis, Pseudocapilaria tomentosa, Sphaerostoma bramae, Acanthocephalus lucii), 1 glohīdiju ģints (pārsvarā Anadonta ģints), 1 dēļu suga (Piscicola geometra) un 1 vēžveidīgo suga (Ergasilus siboldi). Jāpiemin, ka 7 ir zušiem nespecifiskas parazītu sugas, 11 – zušiem specifiskas sugas, bet 1 parazīta suga, kas zušos nokļuvusi nejauši,  jo ir tipisks karpu dzimtas zivju parazīts ar tiešu attīstības ciklu. Divas no konstatētajām parazītu sugām (Myxobolus protucalensis un Spinitectus inermis) konstatētas pirmo reizi Latvijā Usmas un Sivera ezerā. Pēc parazītu sugu daudzveidības un no jūras nākošo ceļotājzivju piekļuves ezeriem, pētījumā iekļautie ezeri tika sadalīti divās grupās. Pirmās grupas ezeriem (Liepājas ezers un Ķīšezers), ceļotājzivīm ir brīvi pieejami un zušu invāzijas ekstensitāte sasniedza 81,6% (TI 95%, 56,9-95,0). Otrās grupas ezeri (Alūksnes, Usmas un Sīvera ezeri) ir ceļotājzivīm nepieejami un zušu invāzijas ekstensitāte šajos ezeros sasniedz 98,3% (TI 95%, 91,9-99,9). Usmas ezerā ir lielāka parazītu daudzveidība, salīdzinot ar Alūksnes ezeru, jo augsta ūdenslīmeņa gadījumā Usmas ezers ir pieejams ceļotājzivīm.

Informāciju sagatavoja Projekta zinātniskais vadītājs

2014.gada 28.oktobrī

esf