Projekts „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide”

(Vienošanās Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055)

Jaunākie notikumi projektā:
1.    Tika veikta pieejamās zinātniskās literatūras (ScienceDirect, PubMed, Scopus, Google Scholar  datubāzēs) izpēte, apkopošana un analīze par sekojošiem jautājumiem:
a)    molekulārās diagnostikas metodes parazītu sugu identifikācijai un bakteriālo patogēnu raksturošanai saldūdens zivīs;
b)    cestožu, nematožu, kašgalvju un monogenetisko trematožu zušu parazītu izplatība Latvijas ezeros un upēs;
c)    Salmonella spp., Listeria spp. un Clostridia spp. izplatība, sastopamība un ģenetiskā daudzveidība ūdenstilpnēs, sedimentos un saldūdens zivīs. Informācijas salīdzināšana ar citu reģionu un valstu pieredzi un analīze ;
d)    kopējā bakteriālā piesārņojuma lokalizācija dažādos zivju orgānos un audos. Yersinia ruckeri ietekme uz zivju veselību un ūdenstilpju bakteriālo piesārņojumu;
e)    molekulārbioloģisko metožu izmantošana bakteriālo patogēnu raksturošanai saldūdens zivīs ;
Publikācijas ir apkopotas un, pamatojoties uz zinātniskās literatūras analīzi, ir izstrādāts pētījuma plāns,  nosakot rādītāju un analīžu klāstu.
2.    Izstrādāta procedūra molekulārbioloģiskajām analīzēm paredzēto paraugu ņemšanai. Procedūra ir saskaņota ar mikrobioloģijas daļu, kas veiks primāro mikroorganismu testēšanu un izdalīšanu.
3.    Izstrādāts zušu paraugu ņemšanas plāns. No Usmas ezera ir saņemti astoņi zušu paraugi parazitoloģisko un ķīmisko rādītāju noteikšanai.
4.    Veikta zušu parazitoloģiskā testēšana un izdalīti sekojoši parazīti: 
•    Anguillicoloides crassus
•    Pseudodactylogyrus bini and P. anguillae
•    Spinitectus inermis
•    Myxobolus portucalensis
•    Camallanus lacustris
•    Bothriocephallus claviceps. 

Informāciju sagatavoja 2014.gada 28.februārī Projekta zinātniskais vadītājs.

esf