Projekta „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” (Vienošanās Nr.2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055) ietvaros tiek turpināti jauni pētījumi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”  sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti turpina īstenot projektu „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide”. Laika posmā no 2013.gada oktobra paveiktas daudzveidīgas aktivitātes, kas ir veiksmīgs pamats talāko pētījumu veikšanai un projekta mērķu īstenošanai. 
Tika apkopoti parazitoloģiskie un pamata histoloģisko izmeklējumu rezultāti. Kopumā (95.1%) no 61 histoloģiski izmeklētā zuša, tika konstatēta parazītu klātbūtne. Histoloģiskās izmeklēšanas rezultātā tika konstatētas četras vienšūņu sugas: Myxidium giardi, Myxobolus portucalensis, Trichodina sp. and Apiosoma sp. Kā arī, dažādos zušu audos tika konstatētas dažas monogenejas, trematodes, nematodes, vēžveidīgie Invadētie zuši uzrādīja dažādas pakāpes audu bojājumus.  Par iegūtajiem rezultātiem plānots uzstāties Sestajā Skandināvijas-Baltijas Parazitoloģijas biedrības konferencē.
    Vienotā datu bāzē pētījuma laikā iegūtie dažādu nozaru zušu izmeklējumu rezultāti (parazitoloģiskie, histoloģiskie, hematoloģiskie, mikrobioloģiskie, smago metālu, noturīgo organisko piesārņotāju, zušu fiziskie mērījumi), lai raksturotu zušu veselības stāvokli Latvijas ūdenstilpēs. Šim pētījumam par pamatu tiks izmantoti histoloģiskie rezultāti, lai noskaidrotu histoloģisko izmaiņu iespējamos cēloņus dažādos (žaunās, aknās, zarnās) zušu audos.

Informāciju sagatavoja Projekta zinātniskais vadītājs.
31.03.2015.

esf