Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”,sadarbībā ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu, turpina īstenot projektu „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanasiespēju pētījumiem”


4. pārskata perioda ( 01.09.2014. – 31.12.2014.) aktivitātes un rezultāti:
1) Zinātniskās literatūras analīze - Pārskata periodā veikta zinātniskajās datubāzēs (ScienceDirect, PubMed, Scopus, Google Scholar u.c.) pieejamās literatūras izpēte un analīze par melatonīna un tā izomēru biosintēzi augos, veidošanos dzīvnieku/cilvēku organismā un pārtikas produktu apstrādes procesos (rūgšana/raudzēšana, fermentācija u.c.). Novērtēti augstas un ultra-augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas (AEŠH, UEŠH) metožu pielietojumi melatonīna identificēšanai un kvantitatīvā satura noteikšanai pārtikas produktos, t.sk. ķiršos. Pēdējos gados dažādu aktīvo savienojumu detektēšanai arvien plašāk tiek pielietota augstas izšķirtspējas masspektrometrijas (AIMS) metode pārtikas produktos. Metodes augstā jutība ļāva konstatēt zemas melatonīna un tā izomēru koncentrācijas, veidojoties šiem savienojumiem no raudzētas vīnogu sulas iegūtos produktos (vīnā, vīnogu etiķī), un maizes fermentācijas procesā. Detektēšanas metodes optimizācija ļautu novērtēt melatonīna saturu augļos, īpaši dažādu šķirņu ķiršu paraugos, kas iepriekš nav aprakstīts literatūrā. 
2) Procedūru izstrāde paraugu sagatavošanas procesu analīzēm - veikta metodes optimizācija melatonīna izdalīšanas procedūrā no ķiršu paraugiem, izmantojot QuEChERs ekstrakcijas metodi. Veikta salīdzināšana ar citām attīrīšanas metodēm un  noskaidrots, ka QuEChERs metode ļauj būtiski samazināt paraugu attīrīšanai nepieciešamo laiku un ir piemērota efektīvai mazu melatonīna daudzumu izdalīšanai no paraugu matricas. Noteikts, ka paraugu apstrādes parametru (ekstrakcijas ilgums, tehnoloģija, maisīšanas/centrifugēšanas ilgums un ātrums) optimizācija ļauj būtiski uzlabot metodes selektivitāti un nodrošina augstu atgūstamību.
3) Melatonīna detektēšanas metodes optimizācija, izmantojot ultra efektīvo šķidruma hromatogrāfu kopā ar q-Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometru (UAEŠH-q-Orbitrap AIMS) - Veikta UEŠH-q-Orbitrap AIMS metodes Q Exactive masspektrometra detektora parametru optimizācija, lai uzlabotu analītiskās metodes precizitāti. Veikta metodes validācija, izmantojot deiterēta-melatonīna (melatonīns-d4) iekšējo standartu. 
4) Zinātniskās publikācijas izstrāde - 2.4. pētniecības aktivitātes „Kauleņkoku augļu pārstrādes un uzglabāšanas iespējas” ietvaros iesākta publikācijas izstrāde starptautiski citējamam zinātniskajam žurnālam par melatonīna noteikšanu ķiršu paraugos. Izveidots literatūras apraksts un iesākta eksperimentālās daļas plāna izstrāde.


Publikācija sagatavota 23.01.2015.

esf