Pārskata perioda aktivitātes un rezultāti.

Laika posms no 01.11.2015. līdz 15.12.2015.

1. Zinātniskās publikācijas pilnveidošana un rezultātu izvērtējums

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts ”Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem”(Vienošanās Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008) un, laika posmā no 01.11.2015. – 15.12.2015., izvērtēti apkopotie projekta rezultāti par izstrādāto metodi melatonīna noteikšanai ķiršos – papildus novērtēta analizējamās matricas ietekme uz  metodes veiktspēju melatonīna kvantificēšanai augļu paraugos. Paralēli dažādu ķiršu paraugiem novērtēti arī rezultāti vairāku šķirņu tomātu paraugiem, kas ļauj spriest, ka metodei piemīt augsts robustums.
Šajā posmā tika saņemtas recenzijas no Journal of Chromatographic Science, kas norādīja uz raksta aktualitāti melatonīna novērtēšanas metožu klāstā. Zinātniskā publikācija "Development and Validation of New Ultra-High Performance Liquid Chromatography – Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometry Method for Determination of Melatonin in Fruits" pilnveidota saskaņā ar recenzentu ieteikumiem, papildinot metožu parametru izvērtējumu ar matricas ietekmes raksturojumu uz  hromatogrāfisko izdalīšanas efektivitāti. Atkārtoti iesniegtais raksts izvērtēts sekmīgai publicēšanai izvēlētajā  Oksfordas Universitātes izdevniecības žurnālā (citējamības indekss 1.33).
Metodes robustuma novērtējums ļauj izdarīt secinājumus, ka paraugu matrica nebūtiski ietekmē metodes efektivitāti, var spriest par iespējamiem melatonīna izomēru zīmēm, taču trūkst apstiprinājuma, tā kā šo savienojumu saturs ir robežās ar metodes jutību, turklāt trūkst pieejamu standartu  melatonīna izomēriem ķiršos.

Projekts tika īstenots, sadarbojoties ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu.

Publikācija sagatavota 15.12.2015.

esf