ESF projekta ”Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem (Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008) 6. pārskata perioda aktivitātes un rezultāti 

Laika posms 01.05.2015. – 31.07.2015.

Pārskata periodā par projekta pētījumu laikā iegūtajiem rezultātiem – izstrādātu ātru un  efektīvu paraugu sagatavošanas metodi (ekstrakcijas metode ar etilacetātu) un validētu augstas izšķirtspējas analītisko metodi - tika sagatavota zinātniskā publikācija "Development and Validation of New Ultra-High Performance Liquid Chromatography – Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometry Method for Determination of Melatonin in Fruits". Zinātniskā publikācija iesniegta Oksfordas Universitātes izdevniecības izdotā starptautiski citējamā zinātnisko rakstu krājumā Journal of Chromatographic Science, kas indeksēts Web of Science, SCOPUS datubāzēs (citējamības indekss: 1.03). 
Noteikts, ka izstrādātajai ultra augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas metodei kopā ar hibrīd-kvadrupola-Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometru (UEŠH-q-Orbitrap-MS) piemīt daudz augstāka jutība, salīdzinot ar 2014. gada zinātniskajā literatūrā aprakstīto jaunāko hromatogrāfijas metodi melatonīna noteikšanai, kurā izmantota tandēma massspektrometrijas detektēšanas iekārta. Izstrādātās Orbitrap metodes detektēšanas robeža nodrošina melatonīna kvantitatīvu noteikšanu pie koncentrācijas robežas 10 pg/g (2 reizes zemāka, kā literatūrā aprakstītā). Izmantojot 28 tomātu paraugus metodes pārbaudei, tika noteikts, ka melatonīna saturs dažādu šķirņu tomātos ir robežās no <10 pg/g līdz 149 pg/g. Turpretī ķiršu paraugos melatonīna koncentrācijas ir  zem 10 pg/g robežas. 
Iepriekšējās literatūras izpēte ļauj secināt, ka izstrādātā publikācija ir pirmā, kas apraksta Orbitrap tehnoloģijas pielietojumu melatonīna satura noteikšanai augļos (ķiršu un tomātu matricas).

Informācija sagatavota 22.07.2015.

esf