Noslēgusies projekta „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” (Vienošanās Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055) īstenošana

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā „BIOR”  sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti noslēdzies projekts „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide”. 
 
Projekta īstenošanas laikā (no 2013.gada 2. septembra līdz 2015.gada 31. augustam) tika veiksmīgi sasniegts projekta vispārīgais mērķis. Tika veicināta papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā „BIOR”, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecībai, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.
 
Projekta īstenošanas laikā (no 2013.gada 2. septembra līdz 2015.gada 31. augustam) tika veiksmīgi sasniegts arī projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis. Pirmo reizi Latvijā tika veikta kompleksu zušu kvalitātes izvērtējums un izstrādāta turpmākā monitoringa shēma, kas nodrošinātu ilgtspējīgu kvalitatīvu zušu populācijas uzturēšanu Latvijas ūdenstilpēs.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes tiek vērtētas, kā labas un ļoti labas ko apliecina projekta laikā sasniegtie rezultāti: 
1. Izveidota jauna zinātniskā grupa, kuras ietvaros zinātnei tika piesaistīti zinātniskie darbinieki 6,29 pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē;
2. Izstrādāta jauna tehnoloģija “Apkārtējās vides piesārņojuma ar noturīgiem organiskiem piesārņotājiem kompleksas noteikšanas paņēmiens, izmantojot bioloģiskas izcelsmes paraugus”.  Par kuru 11.06.2015. saņemts Latvijas patents Nr. LV15046.
3. Izstrādāta metodika nozīmīgāko invāzijas slimību ierosinātāju klātbūtnes noteikšanai indikatororganismos - saldūdens zivīs.
4. Izstādāta metodika (vadlīnijas) paraugu ņemšanai saldūdens tilpēs.
5. Veikts pētījums par ķīmisko un bioloģisko piesārņojumu ietekmi uz saldūdens zivju veselību, kvalitāti un pārtikas nekaitīgumu;
6. Veiktie pētījumi atspoguļojas vairākos zinātniskajos rakstos no kuriem daļa ir publicēti žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa, kā arī Web of Scienc vai, SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos. Projekta rezultāti prezentēti arī vairākās augsta līmeņa konferencēs.

Informāciju sagatavoja 2015. gada 30. decembrī Projekta zinātniskais vadītājs.

 

esf