BIOR Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņas brauciens uz Pulawy (Polija)

Laikā no 19. līdz 22.jūlijam projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019/29 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana” plānotās pieredzes apmaiņas aktivitātes ietvaros pieci mūsu institūta darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas Nacionālo veterinārijas pētniecības institūtu (NVPI) Pulavijā (National Veterinary Research Institute Pulawy). Tie bija - institūta direktors Rafaels Joffe, direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa, Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs, Kvalitātes nodaļas vadītāja Jeļena Kooļa, Pētniecības un Attīstības departamenta vadītājs Aivars Bērziņš.

NVPI izveidots 1945.gadā kā Polijas Zemkopības ministrijas zinātniska vienība. Institūta darbība lielākoties saistīta ar praktiskajiem pētījumiem veterinārijā, īpaši specializējoties dzīvnieku infekcijas slimību diagnosticēšanā un profilaksē, dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnā un toksikoloģijā, vides aizsardzībā, veterinārbioloģijas tehnoloģiju attīstībā. NVPI līdzīgi mūsu institūtam darbojas kā Nacionālā references laboratorija, kas atbildīga par dzīvnieku infekcijas slimību diagnosticēšanu, uzraudzību un monitoringu.

Minētā pieredzes apmaiņas brauciena laikā bija tikšanās ar NVPI vadītāju profesoru  Tadeušu Vijašku (Tadeusz Wijaszka), kurš iepazīstināja ar sava vadītā institūta darbību un laboratorijām. NVPI Kvalitātes pārvaldības sistēmas pārstāve profesore Jadviga Piskorska-Pliščunska (Jadwiga Piskorska-Pliszczynska) pastāstīja par akreditācijas procesu un prasībām saistībā ar Polijas Akreditācijas centru (Polish Center of Accreditation), tika izklāstīti jautājumi saistībā ar iekšējo auditu institūtā, testēšanas un kalibrēšanas metodēm un validāciju, kvalitātes kontroli u.c.

Pieredzes apmaiņas laikā iegūtā informācija palīdzēs mūsu institūta speciālistiem Kvalitātes nodaļā pārskatīt dokumentu vadības procedūru (e-formā), kā arī uzlabot Starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšanas procedūru parazitoloģijas jomā.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

bilde1 bilde2

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

esf