Decembrī tiks pabeigta projekta „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 2015/0024/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007 īstenošana

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu projekta laikā tika izstrādāti vairāki būtiski institūta attīstības un plānošanas dokumenti:

  • Institūta "BIOR" stratēģija 2015. – 2020. gadam, kurā ietilpst Institucionālais un Cilvēkresursu attīstības plāns, kā arī Pētniecības programma, kurā aprakstīti galvenie institūta pētniecības virzieni un to attīstības perspektīvas;
  • rezultātu pārvaldības sistēma, kurā izstrādāti apraksti par institūta „BIOR” stratēģiskajiem mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem, darba izpildes vadības sistēmu, kā arī institūta atalgojuma un motivācijas sistēmu, kas balstīta uz rezultāta rādītājiem;
  • pilnveidots apraksts par grāmatvedības politiku un finanšu vadību.

Projekta īstenošanās laikā būtiski tika uzkabotas arī informācijas sistēmas, pilnveidojot grāmatvedības programmatūru un ieviešot lietvedības/ kvalitātes elektroniskās pārvaldības sistēmu. Šīs informācijas sistēmas ļaus mūsdienīgi un efektīvi veikt datu uzkrāšanu, apstrādi un analīzi, tādejādi palielinot institūta kopējo veiktspēju.

Mērķsadarbības stiprināšanai starp institūtu “BIOR” un zinātniskajām institūcijām gan Latvijā, gan ārvalstīs tika noslēgti vairāki sadarbības līgumi. Sadarbībā ar LLU, kā vadošo institūciju, tika izstrādāts Bioekonomikas stratēģijas projekts.
Institūta pētniecības infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai, projekta ietvaros, tika iegādāta pētniecības iekārta tandēma kvadrupola - nolidošanas laika masspektrometrs, kas ļaus izstrādāt augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodes ķīmisko kontaminantu (mikotoksīni, pesticīdi u.c.) noteikšanai un pielietot izstrādātās procedūras pētījumiem par kaitīgo vielu izplatību pārtikas produkcijā un apkārtējā vidē.

Kopējās visa projekta plānotās izmaksas ir 487 832 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 487 832 EUR, kas veido 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. 


Informācija sagatavota 2015.gada 29.decembrī.

eraf