Noslēdzies projekta „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007 pirmais posms

Šī gada 30.jūnijā ir noslēdzies projekta „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007 pirmais posms.

Projekta pirmajā posmā institūts BIOR ir uzsācis īstenot vairākas aktivitātes. Pirmās aktivitātes ietvaros ir veikts iepirkums konsultantu piesaistei institūta Stratēģijas izstrādei. Ir uzsākts darbs pie pētniecības programmas izstrādes piecās institūta pētniecības jomās: ķīmijas zinātnēs, vides zinātnēs, sabiedrības un vides veselības zinātnēs, zivsaismniecībā un veterinārajās zinātnēs.

Tāpat ir uzsākta Starptautiskās konsultatīvās padomes izveide, kur šobrīd tiek slēgti līgumi ar Somijas un Vācijas zinātnisko institūtu vadošajām amatpersonām. Pirmā aktivitāte ir cieši saistīta ar projekta 5.aktivitāti, kurā, mērķsadarbības pilnveides ietvaros, šobrīd norit aktīva sadarbības veidošana gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā.
Otrās aktivitātes ietvaros ir sagatavoti dokumenti un šī gada jūlijā plānots izsludināt iepirkumu par zinātniskā institūta „BIOR” attīstības projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrādi.

4.aktivitātes ietvaros ir plānota Tandēma kvadrupola - nolidošanas laika masspektrometra iegāde, kur sagatavotā iepirkuma izsludināšanas dokumentācija ir nosūtīta uz pirmspārbaudi Valsts izglītības attīstības aģentūrai.

Apstiprināto projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.decembrim. Kopējās visa projekta izmaksas ir 487 832 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 487 832 EUR, kas veido 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Informācija sagatavota 2015.gada 1.jūlijā

eraf