Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi institūta BIOR projekta pieteikumu „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007

Projekta mērķis ir uzlabot zinātniskā institūta BIOR pārvaldības un resursu vadības sistēmu, kā arī pilnveidot institūta attīstības stratēģiju un veiktspēju, īstenojot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu.

Apstiprinātais projekts ir sadalīts divos apakšprojektos: ar saimniecisku darbību nesaistīts un ar saimniecisku darbību saistīts apakšprojekts. Ar saimniecisku darbību nesaistītā apakšprojektā tiks īstenotas aktivitātes, kas saistītas ar zinātniskā institūta „BIOR” 2015. – 2020. gada attīstības stratēģijas izstrādi; resursu vadības un  rezultātu pārvaldības sistēmas izveidi; materiālo aktīvu iegādi un mērķsadarbības pilnveidi. Ar saimniecisku darbību saistītā apakšprojektā tiks veikta nemateriālo aktīvu iegāde zinātniskā institūta administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Apstiprināto projektu plānots īstenot līdz 2015.gada nogalei. Kopējās visa projekta izmaksas ir 487 832 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 487 832 EUR, kas veido 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
 

Informācija sagatavota:15.05.2015.

eraf