Septembrī noslēgsies projekta „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 2015/0024/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007 otrais posms

Projekta otrajā posmā institūts BIOR turpināja īstenot vairākas aktivitātes no pirmā posma, kā arī uzsāka īstenot jaunas, projekta ietvaros plānotās, aktivitātes. Pirmās aktivitātes ietvaros tika pabeigts darbs pie pētniecības programmas izstrādes piecās institūta pētniecības jomās, un Institūta BIOR Pētniecības programma tika iesniegta Valsts izglītības attīstības aģentūrā, lai tālāk varētu noritēt tās starptautiskā izvērtēšana. Atbilstoši projekta nosacījumiem, institūtā ir izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome, kura sniedza savu ieguldījumu institūta Pētniecības programmas izveidē. Šobrīd pirmās aktivitātes ietvaros norit darbs pie pārējo Institūta stratēģijas daļu izstrādes: institucionālā un cilvēkresursu attīstības plāna.

Otrās aktivitātes ietvaros ir uzsākta zinātniskā institūta „BIOR” attīstības projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrāde. Tās ietvaros tiks izvērtēta ieguldījumu veikšanas nepieciešamība un pamatojums vienā no diviem nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētā, kas ir nodoti institūta „BIOR” lietošanā.

Trešās aktivitātes ietvaros, savukārt ir uzsākta Rezultātu pārvaldības sistēmas izveide zinātniskajā institūtā „BIOR”, kurā tiks definēti stratēģiskie mērķi un sasniedzamie rādītāji un veikta to kaskadēšana līdz zinātniskās grupas līmenim. Tiks izstrādāta arī atalgojuma un motivācijas sistēma, kas balstīta uz rezultāta rādītājiem individuālā līmenī.

4.aktivitātes ietvaros ir noslēgts līgums ar iepirkumā uzvarējušo kompāniju par Tandēma kvadrupola - nolidošanas laika masspektrometra iegādi. Šī iekārta ļaus uzlabot pētījumu metodoloģiju, paplašinot analizējamo savienojumu spektru un būtiski uzlabojot noteikšanas metožu selektivitāti.
Mērķsadarbības aktivitātes ietvaros (5.aktivitāte) Institūta BIOR pārstāvji ir noslēguši sadarbības līgumu un pārrunājuši iespējamos kopīgos pētniecības virzienus ar Lietuvas Veselības zinātņu universitāti.

6.aktivitātes ietvaros sekmīgi norit institūta grāmatvedības sistēmas uzlabošana, ieviešot un adaptējot institūtā mūsdienu prasībām atbilstošus grāmatvedības programmatūras moduļus.
Apstiprināto projektu plānots īstenot līdz 2015. gada 31. decembrim. Kopējās visa projekta izmaksas ir 487 832 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 487 832 EUR, kas veido 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. 


Informācija sagatavota 2015. gada 24. septembrī

eraf