• European Commision Joint Research Centre Screening and Identification Methods for the determination of Banned Antibiotics and Growth promoters in FEED (SIMBAG_FEED) 
  • 6 Framework Programm FLU-LAB-NET Development and enhancement of Laboratory Networks for Avian influenza 
  • CFP/EFSA/ZOONOZES/2007/01: Development of harmonised schemes for monitoring and reporting of echinococcus, Trichinella, Cysticercus and Sarcocystis in animal and foodstuffs in the EU 
  • Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) Ūdens dzīvnieku veselības un zivsaimniecības produktu kvalitātes un drošības uzlabošana 
  • 6 Framework Specific Support Action NMSACC-PCVD Cūku cirkovīrusa slimību kontrole: virzīta uz pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu 
  • SAFEFOODERA CampEc-NET Pārtikas ķēdes zoonozes – Campilobacter un E. coli molekulārā epidemioloģija 

Ukrainas veterināro un pārtikas laboratoriju speciālistu mācības par pārtikas produkcijas kontroles sistēmas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām 

Projekts tapis Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības programmas ietvaros. 
Projekta mērķis: veicināt Ukrainas pārtikas kontroles sistēmas attīstību atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. 
Projekta aktivitātes: projektā paredzētas plašas Ukrainas speciālistu mācības pārtikas kontroles sistēmas jomā. Mācības ietver gan teorētiskas zināšanas, gan arī praktiskas mācības PVD NDC laboratorijās. 
Projekta granta apjoms: līgums noslēgts par 24 096,00 LVL. 
Projekta realizācijas termiņš: 2007. gada augusts – 2007. gada decembris. 
Finansētājs: LR Ārlietu ministrija Attīstības sadarbības programma.

Apmācības veterinārajā diagnostikā – virusoloģijā un mikrobioloģijā 

Latvijas – Dānijas divpusējais projekts “Apmācības veterinārajā diagnostikā – virusoloģijā un mikrobioloģijā” – PVD VVMDC sadarbībā ar Dānijas Veterināro institūtu. 

Projekta mērķis: veikt Latvijas speciālistu apmācības veterinārajā diagnostikā. 
Projekta aktivitātes: trīs speciālisti no Pārtikas veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra piedalījās praktiskajās apmācībās Dānijā, iegūstot pieredzi histopatoloģijā un patologanatomijā, zivju vīrusu diagnostikā, izmantojot šūnu kultūras. 
Projekta finansējums: 55 000 EUR finansē Dānijas Ārlietu ministrija.

Trakumsērgas apkarošana savvaļas dzīvniekiem Latvijā 

Latvijas – Dānijas divpusējais projekts “Apmācības veterinārajā diagnostikā – virusoloģijā un mikrobioloģijā” – PVD VVMDC sadarbībā ar Dānijas Veterināro institūtu. 

Projekta mērķis: veikt Latvijas speciālistu apmācības veterinārajā diagnostikā. 
Projekta aktivitātes: trīs speciālisti no Pārtikas veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra piedalījās praktiskajās apmācībās Dānijā, iegūstot pieredzi histopatoloģijā un patologanatomijā, zivju vīrusu diagnostikā, izmantojot šūnu kultūras. 
Projekta finansējums: 55 000 EUR finansē Dānijas Ārlietu ministrija.

Dzīvnieku barības kontroles un inspekcijas sistēmas stiprināšana Latvijā, iekļaujot paškontroles (HACCP) sistēmas ieviešanu barības sektorā 

Latvijas – Nīderlandes divpusējais projekts Nr.PPA03/LV/9/1 “Dzīvnieku barības kontroles un inspekcijas sistēmas stiprināšana Latvijā, iekļaujot paškontroles (HACCP) sistēmas ieviešanu barības sektorā”. 

Projekta mērķis: stiprināt dzīvnieku barības kontroli Latvijā. 
Projekta aktivitātes: Laboratorijas analīžu procedūru pilnveidošana – Nīderlandes eksperta konsultācijas; 5 VVMDC speciālistu apmācības RIKILT institūtā, 1 nedēļu 2004.g.oktobrī. 
Projekta ilgums: 2004.- 2005.gads 
Finansētājs: Nīderlandes PPA programma (PSO Pre-accession Program) 
Projekta granta apjoms: 400 000 EUR

TSE/GSE (govju spongiozās encefalopātijas) kontrole – laboratorijas iekārtu piegāde 

ES PHARE programmas Latvijas projekts 2002/000-590-04-01 “TSE/GSE (govju spongiozās encefalopātijas) kontrole – laboratorijas iekārtu piegāde”.

 Projekta mērķis: jaunu laboratorijas iekārtu iegāde.

TSE/GSE kontrole 

ES PHARE 2002.g. Latvijas nacionālās programmas projekta 2002/000-590-04-01 “TSE/GSE kontrole” neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgums Nr.LV/2002/IB/AG/01. 

Projekta mērķis: gūt padziļinātu pieredzi veterinārmedicīnas jomā;
Projekta aktivitātes: 5 PVD VVMDC speciālisti ieguva apildzināšanas un pieredzi veterinārmedicīnas jomā – genotipizācija ar polimerāžu ķēdes reakciju. No tiem 1 speciālists PĶR, 2 speciālisti histopatoloģijā, imunocitoķīmijā, 2 speciālisti dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu klātbūtnes noteikšana dzīvnieku barībā ar mikroskopijas metodi. 
Projekta granta apjoms: līgums noslēgts par EUR 125 100, realizēts par EUR 91 072,74 
Projekta ilgums: 2003.g. novembris – 2004.g. jūlijs 
Finansētājs: ES PHARE programma.

Atbalsta tīkls MVU attīstībai augsto tehnoloģiju nozarēs 

Projekta partneri:

  • Nacionālais diagnostikas centrs;
  • Organiskās sintēzes institūts;
  • Latvijas Universitāte;
  • LU Fizikas institūts; 

Projekta mērķi: veicinot   lietišķākās pētniecības  iespēju papaplašināšanu un pieejamību visos reģionos, veidot  ar ķīmijas, biotehnoloģijas un inžinierzinātnēm saistīto  nozaru uzņēmumu  atbalsta tīklu. 

Projekta ietvaros Nacionālais diagnostikas centrs ir ieguvis finansējumu  iekārtu iegādei ķīmisko un bioloģisko izmeklējumu  veikšanai.

Pārtikas ķēdes uzraudzības institūciju kapacitātes stiprināšana

ES PHARE programmas Latvijas – Dānijas divpusējais projekts “Pārtikas ķēdes uzraudzības institūciju kapacitātes stiprināšana”. LV/2002/IB/EC-02

Projekta mērķis: gūt lielāku pieredzi izmeklējumu kvalitātes kontroles jomā, celt speciālistu kvalifikāciju, lai sekmētu jaunu metožu ieviešanu, pārbaužu kapacitāti, kā arī iegūto rezultātu ticamības nodrošinājumu. 
Projekta aktivitātes: PVD VVMDC 3 speciālistu darba grupas Dānijā tika apmācīti patogēno mikroorganismu noteikšanā. Kā arī speciālisti ieguva pieredzi izmeklējumu kvalitātes kontroles jomā.