logo

2017.gada 1.aprīlī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR  kopā  ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC), kas ir projekta galvenais partneris, un Lietuvas Enerģētikas institūtu uzsāk projekta Nr.249 „Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos” ECOFLOW īstenošanu. 

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodoloģiju par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu (E-flow) Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos, tādējādi ievērojot Ūdens struktūrdirektīvā un Putnu un Biotopu direktīvās noteiktās prasības un standartus.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija par E-flow novērtēšanu, un rekomendācijas nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos. Lai veiktu novērtējumu un varētu izstrādāt metodoloģiju, projekta partneri kopīgi veiks praktiskus novērojumus un modelēšanas darbus Ventas un Lielupes upju baseinos, vērtējot mazo hidroelektrostaciju (HES) ietekmi uz zivju resursiem. Projekts ir nozīmīgs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbībā. Tas nodrošinās harmonizētu pieeju ūdens resursu pārvaldībai un izmantošanas atļauju izsniegšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā.

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.  Institūta BIOR finansējums ir 49341.20 EUR, t.sk. līdzfinansējums no ERAF 85% apmērā ir 41940.02 EUR. 

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. 

Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.). 

Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu
Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu  


Publikācija sagatavota 12.04.2017. 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.