2015.gada 25.novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR notika noslēguma koordinācijas sanāksme saistībā ar individuālā projekta ”Ilgtspējīgas zivju un vēžu resersu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (Nr.LV0045 PROMIWA)” rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.

Sanāksmē piedalījās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš un Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks Jānis Lagūns, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītājas vietniece Elīna Dambekalne, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociētā profesore Maija Balode, zinātniskā institūta BIOR Iekšējo ūdeņu nodaļas pētnieks Ēriks Aleksejevs, Informācijas un datu nodaļas vadītājs Aleksandrs Kozlovskis, institūta BIOR Projektu vadības nodaļas pārstāves Vineta Raituma un Dace Mieriņa.

Sanāksmē tika ziņots par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, vēžu un zivju monitoringu izvēlētos modeļezeros saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju, par Latvijas Universitātes aktivitātēm saistībā ar akvakultūras moduļu iekļaušanu akreditēto augstākās izglītības programmu struktūrā, par progresu projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā saistībā ar informācijas sistēmu LIAIS.