norway

Līdz šim pētījumi par dioksīnu koncentrāciju galvenokārt veikti Baltijas jūrā mītošajās zivīs, savukārt par saldūdens zivju piesārņojumu ar dioksīniem Latvijā dati trūkst, tādēļ projekta Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros tika analizētas Latvijas iekšējo ūdenstilpju zivis, lai izvērtētu to atbilstību ES noteiktajiem dioksīnu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem.

Testētajos paraugos dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu daudzums nepārsniedza maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas saskaņā ar EK Regulu nr.1881/2006 ir noteikta 8 pikogrami TEK /1g svara.

Pētījumā tika arī secināts, ka vienas sugas zivis no dažādiem Latvijas ezeriem uzrāda krasi atšķirīgu dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu koncentrāciju. Tā, piemēram, asaru paraugā no Rāznas ezera Rēzeknes rajonā dioksīnu koncentrācija bija aptuveni 18 reizes lielāka nekā paraugā no Skrīveru ezera Jēkabpils rajonā. Savukārt plaužu paraugā no Burtnieku ezera Valmieras rajonā dioksīnu koncentrācija bija gandrīz 25 reizes lielāka nekā šo zivju paraugā no Zebrus ezera Dobeles rajonā. Abos gadījumos to varētu skaidrot ar apkārtējās vides piesārņojumu, tomēr lai noteiktu atšķirīgos dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu koncentrācijas rašanās iemeslus, nepieciešams veikt tuvākus pētījumus šo ezeru apkārtnē. 

Atbalsts projektam Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” saņemts no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.