Apstiprināta Pārtikas un veterinārā dienesta nacionālā diagnostikas centra darbība “EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto konkursu projektu kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde”. 

Ar 2007. gada 1. novembri PVD NDC sāk īstenot darbību “EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto konkursu projektu kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde”. 

Darbības mērķis ir veikt projekta priekšizpēti un iesnieguma veidlapas izstrādi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalsta jomā “Cilvēkresursu attīstība un izglītība”. 

Darbības kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 793 EUR, darbības granta summa - 19 614 EUR. 

Darbības īstenošanas gaitā paredzēts veikt šādas aktivitātes:

  • Mācību vajadzību apzināšana un mācību virzienu precizēšana.
  • Mācību plāna izstrādāšana. Darbības laikā katram mācību virzienam. 1)Pārtikas un vides ķīmijai; 2)Pārtikas un vides mikrobioloģijai; 3)Pārtikas parazitoloģijai; 4)Pārtikas produktu sensorai vērtēšanai, tiks izstrādāts detalizēts mācību plāns.
  • Projekta iesnieguma veidlapas izstrāde un kontaktu dibināšana ar sadarbības partneriem no Norvēģijas.


Darbības aktivitāšu rezultātā tiks iegūti priekšnosacījumi projekta izstrādei, kā arī tiks izstrādāts pats projekts. Tiks iegūti aptaujas rezultāti, kas ļaus noteikt nepieciešamos mācību virzienus, tādā veidā padarot mācības daudz lietderīgākas laboratoriju darbiniekiem. Balstoties uz šīs aptaujas rezultātiem, tiks izstrādāts mācību plāns, pēc kura vadoties projektā tiks izstrādātas lekcijas un sagatavoti praktisko darbu materiāli. Darbībai noslēdzoties, tiks iegūts kvalitatīvi izstrādāts projekta pieteikums.

Darbību “EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto konkursu projektu kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde” atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.