Projekta mērķis: pilnveidot Latvijas zivju produkcijas dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmu valstī. Lai sasniegtu mērķi tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Novērtēta zivju produkcijas nekaitīguma atbilstība ES likumdošanas prasībām par benzo(a)pirēna un dioksīnu pieļaujamo saturu;
  • Apgūta un ieviesta dioksīnu noteikšanas metode Pārtikas veterinārā dienesta Nacionālajā diagnostikas centrā;
  • Novērtēta zivju produkcijas ražošanas tehnoloģiju ietekme uz vidi. 

Projekta rezultātā tiks ieviesta dioksīnu noteikšanas metode, kas ļaus ātrāk veikt pārtikas produktu noteikšanas analīzes. Projekta rezultātā iegūtā informācija par zivju produkcijas nekaitīgumu ļaus sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas par nepieciešamiem uzlabojumiem zivju pārstrādes uzņēmumu ražošanas tehnoloģijā. Projekts veicinās gan benzo(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu piesārņojuma samazināšanos Latvijā ražotajā zivju produkcijā, gan izpratni par dioksīna līmeni Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs, gan ražošanas procesā radītā kaitējuma videi samazināšanas procesa nepieciešamību. 

Atbalsts projektu „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” saņemts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.