spiced 7

Zinātniskajā institūtā BIOR tiek īstenots 7 Ietvara programmas projekts „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)” (Nr.312631)
 

Šī gada jūlijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR kopā ar 10 dažādu citu valstu zinātniskajām institūcijām ir uzsācis īstenot starptautisku 7 Ietvara programmas projektu „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)”. Projekta galvenais partneris un koordinators ir Vācijas Riska novērtēšanas institūts (BfR).

Projekts raksturojams ir  kā rūpnieciskais pētījums, kura galvenais vispārējais mērķis ir uzlabot garšvielu un garšaugu nekaitīgumu un drošību pret jebkuru lielu apzinātu, nejaušu vai dabiskas izcelsmes bioloģisko vai ķīmisko piesārņojumu.
Pirmajā pusgadā Zinātniskais institūts "BIOR" ir uzsācis aktīvu dalību darba pakā, kas pēta un izstrādā metodes ķīmisko bīstamību izvērtēšanai garšvielās un garšaugos. 

Apstiprināto projektu plānots īstenot 3 posmos, 36 mēnešos, sākot no 2013.gada jūlija. Kopējās visa projekta izmaksas ir 4’587’561EUR no kurām Institūta BIOR kā projekta partnera kopējais budžets plānots 134’400EUR apmērā. 

Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa šajā projektā Institūtam BIOR paredzēta 75% apmērā, kas ir 102’600EUR.