Institūts "BIOR" laika periodā no šī gada jūlija līdz  decembrim ir sekmīgi veicis plānotos uzdevumus 3.darba pakā “Bioloģiskās bīstamības”, kuras ietvaros tika turpināti pētījumi par garšvielās sastopamo Listeria monocytogenes DNS ekstrakcijas metodēm. Tika veikti arī sagatvošanās darbi, lai sekmīgi nākamajā gadā varētu piedalīties starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, ko organizēs Austrijas Pārtikas un veselības aģentūra.

4. darba pakā “Ķīmiskās bīstamības” institūta eksperti pabeidza pēdējo testēšanas rezultātu izvērtēšanu par mikotoksīnu un pesticīdu piesārņojumu garšavielās, kā arī veica datu apkopošanu par visu testēto garšvielu paraugiem. Tika veikta arī mākslīgo krāsvielu testēšanas rezultātu novērtēšana garšvielās.
Darba pakas ietvaros tika izveidota datu bāze Excel formātā, kurā tika apkopota informācija par testēšanā iegūtajiem rezultātiem gan no autentiskajām garšvielām, gan no garšvielu paraugiem, kuros mākslīgi tika pievienoti piemaisījumi.
Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa šajā projektā institūtam "BIOR" paredzēta 75% apmērā, kas ir 104’966 EUR. Nacionālais līdzfinansējums, kas tiek segts no valsts budžeta un ir 31’800 EUR.