spiced7

Sekmīgi norit 7. Ietvara programmas projekta SPICED (Nr.312631) pirmā posma pārskata vērtēšana, kuru apstiprina Eiropas Komisija. Institūts BIOR sagatavoja zinātnisko un finanšu atskaiti, kas tik iesniegta galvenajam partnerim kopējās atskaites sagatavošanai.

Par Projekta zinātnisko atskaiti tika saņemts augsts Eiropas Komisijas novērtējums, kurā tika uzteikta labā projekta vadība, ciešā un efektīvā sadarbība ar Ārējo konsultatīvo padomi un projekta partneriem, kā arī līdzsvarotība starp darba pakām. Savukārt Projekta finanšu atskaite vēl ir vērtēšanas procesā.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti un iegūtās zināšanas tika prezentētas arī starptautiskajās konferencēs un semināros, kā rezultātā ir paaugstināts zināšanu līmenis par garšvielu ietekmi uz pārtikas drošību saskaņā ar principu „no fermas līdz galdam”. Tāpat ir pievērsta uzmanība aspektam, ka garšvielas un garšaugi, kaut arī tiek pievienoti pārtikas produktiem nelielos daudzumos, var piesārņot plašu pārtikas produktu klāstu.

Projekta ietvaros ir noteiktas rekomendācijas valstīm, kas nav ES dalībvalstis, jo Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem garšvielu un garšaugu tirgiem un importē tās ievērojamos daudzumos.

Šobrīd tiek turpināts darbs pie piesārņojuma ietekmes faktoru, garšvielu un garšaugu pēckontaminācijas un dekontaminācijas novērtēšanas, kas īpaši saistīti ar mikroorganismiem, kas līdz šim nav pietiekami detalizēti pētīti. Tāpat norit darbs pie paraugu ņemšanas plānu uzlabošanas, kas balstīti uz statistikas metodēm, kas sniegtu atbalstu Codex Alimentarius komitejas darbam šajā jomā.

Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa šajā projektā Institūtam BIOR paredzēta 75% apmērā, kas ir 102’600EUR. Nacionālais līdzfinansējums, kas tiek segts no valsts budžeta un ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija, ir 31’800EUR.