spiced7

Institūtā BIOR tiek īstenots 7 Ietvara programmas projekts „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)” (Nr. 312631)

Šī gada pirmajā pusgadā tiek turpināts darbs 4. darba pakas „Ķīmiskās bīstamības” ietvaros. Institūta pētnieki ir veikuši plašu zinātniskās literatūras izvērtējumu par garšvielu un garšaugu piesārņojuma noteikšanas analīzēm, kas ietvēra vairāk nekā 60 publikācijas par ķīmisko elementu un organisko savienojumu noteikšanu ar dažādām analītiskajām metodēm. Tāpat BIOR eksperti piedalījās pārskata sagatavošanā par analītiskajām metodēm garšvielu viltošanas gadījumu noteikšanai. 
 

Tika uzsākta arī sadarbība ar 3. darba pakas „Bioloģiskās bīstamības” vadošo institūciju Slovākijas Nacionālo lauksaimniecības un pārtikas centru. Šobrīd šīs darba pakas ietvaros notiek pieredzes apmaiņa un veicamo darbu koordinācija par veicamajām molekulārās bioloģijas analīzēm garšvielās.
Projekta galvenais partneris un koordinators ir Vācijas Riska novērtēšanas institūts (BfR). Apstiprināto projektu plānots īstenot 3 posmos, 36 mēnešos sākot no 2013. gada jūlija. Kopējās visa projekta izmaksas ir 4’587’561EUR no kurām Institūta BIOR kā projekta partnera kopējais budžets plānots 134’400EUR apmērā. 
 

Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa šajā projektā Institūtam BIOR paredzēta 75% apmērā, kas ir 102’600EUR. Nacionālais līdzfinansējums, kas tiek segts no valsts budžeta un ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija, ir 31 800 EUR.