2021.gada 3.maijā ERA-NET BiodivRestore projektu konkursa “Degradēto ekosistēmu tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana” 2.kārtā iesniegti divi projektu pieteikumi zivsaimniecības pētniecības jomā, kuros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris:

  1. Projekts “Management and restoration of shallow lake ecosystems - an integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach (MARSLAKE)”;
  2. Projekts “Coastal river restoration and aquatic biodiversity: Linking ecological and socio-economic dimensions for protection of migratory fish species in the BSR (SUSCORE)”.

Pārskata periodā sagatavoti un 2021.gada jūlijā iesniegti divi projektu pieteikumi veterinārmedicīnas pētniecības jomā Apvārsnis 2020 uzsaukuma “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR” 2.kārtā konsorciju ietvaros, kur Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris:

  1. Projekts “Detect, understand and control LA-MRSA in PIg herds and pig farmErs to fight AMR – participatOry epidemioloGy tailored by sImulation modelling needs” (PIEROGI);
  2. Projekts “Assesment of the impact of porcine interventions triggered by new European Legislation though resistome monitoring under a one health approach” (AMR-INTEL).

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki 2021.gada 9.-11.jūnijā piedalījās Apvārsnis 2020 Eiropas Apvienotās programmas līdzfinansētā akcijā “One Health” ikgadējā zinātniskajā sanāksmē, kas norisinājās attālināti.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Informācija sagatavota: 2021.gada 31.jūlijā